دانشگاه امام صادق علیه السلام

image_pdfimage_print

معرفی دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشگاه امام صادق علیه السلامدانشــگاه امــام صــادق در سال ۱۳۶۱  شمســی همزمــان با میــاد پیامبــر اعظم و امــام جعفر صــادق درتهران تاســیس شــد. مؤسســان این دانشــگاه که عمدتاً از علمــای مجاهد حوزه های علمیه و شــاگردان حضرت امــام خمینی و جمعی از محســنین و خیّرین و مبارزان نهضت در دوران  ستمشــاهی بودند، به  آســیبهای جدایی بین علوم حوزوی و علوم انســانی دانشــگاهی و تفرقه بین حوزه و دانشــگاه پی بــرده بودنــد.

پیــروزی انقلاب شــکوهمند اســلامی و آزادی  آنهــا از  زندانهای طاغــوت، فرصت مناســبی را برای تحقق ایــن دیدگاه مهیا ســاخت. بر این اســاس، دانشــگاه امام صادق بــا آرمان امام خمینــی یعنی پیوند حوزه و دانشــگاه و وحدت بین صفوف دانشــگاهیان ،اســاتید و دانشــجویان با صفوف علماء، فقها و طاب علوم دینی در راســتای اقامه  آرمانها و ارزشهای اســامی و برپایی نظامات دینی تاسیس شــد.

از امتیــازات این دانشــگاه این اســت که مؤســس و مدیر عالی آن از ابتدای تاســیس تا ســال ۱۳۹۳، فقیهــی عالم و آگاه بــه زمان یعنی حضرت آیت الله مهدوی کنی بود که در طول سی و اندی سال با تربیت شاگردانی ممتاز و  فرهنگساز، راه را برای ادامه حرکت دانشگاه در مسیر اهداف مقدّس آن، هموار کرده است. این دانشگاه  می کوشد  روشهای موفق هر دو نظام را در خود جمع نماید و عالمانی تربیت نماید که در  عین آشنایی با علوم اسلامی، به علوم انسانی دانشگاهی نیز مسلّط گردند و نیز با تسلّط بر دو زبان زنده دنیا (عربی و انگلیسی یا فرانسه) قادر به تبیین و معرفی حقایق اسلامی به ملّتها و فرهنگهای دیگر باشند.

 

موسس دانشگاه: حضرت آیت الله مهدوی کنی

رئیس هیئت امناء:  حضرت آیت الله آملی لاریجانی

هیئت امناء: حضــرات آیات و حجج اســلام باقــری کنی، آملی لاریجانی، ســیّد احمد علم الهدی، ســعید مهدوی کنــی، علیرضا امینــی، احمد واعظی، سیّدعباس موسویان، سیّد مصطفی میرلوحی و آقایان سیّد علا میرمحمّد صادقی، دکتر علی رضائیان و دکتر هادی همایون.

رئیس دانشگاه: حجت الاسلام و المسلمین حسینعلی سعدی

 

نام رشته مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، مدت تحصیل و ظرفیت پذیرش (ویژه برادران):

فقه و مبانی حقوق اسلامی مدت دوره ۵ سال کارشناسی و دو سال ارشد. دانشجویان این رشته معادل طلاب پایه هشت حوزه تحصیل کرده اند. (ظرفیت پذیرش: ۳۰ نفر)

فلسفه و کلام اسلامی مدت دوره ۵ سال کارشناسی و دو سال ارشد. (ظرفیت پذیرش: ۱۵ نفر)

علوم قرآن و حدیث مدت دوره ۵ سال کارشناسی و دو سال ارشد. (ظرفیت پذیرش: ۲۵ نفر)

اقتصاد مدت دوره ۵ سال کارشناسی و دو سال ارشد. (ظرفیت پذیرش: ۳۰ نفر)

علوم سیاسی مدت دوره ۵ سال کارشناسی و دو سال ارشد. (ظرفیت پذیرش: ۶۰ نفر)

حقوق (جزا و جرم شناسی، عمومی و خصوصی) مدت دوره پنج سال و نیم کارشناسی، و یک سال و نیم ارشد. (ظرفیت پذیرش هر گرایش: ۲۰ نفر)

فرهنگ و ارتباطات مدت دوره ۶ سال. (ظرفیت پذیرش: ۴۵ نفر)

مدیریت مدت دوره چهار سال و نیم سال کارشناسی و دو سال ارشد. (ظرفیت پذیرش: ۲۰ نفر)

 

بازار کار رشته فقه و مبانی حقوق:

تدریس در دانشگاهها، ورود به  عرصه های فرهنگی و فعالیتهای پژوهشی در مؤسسات مربوطه، جذب فعالیت های اجرایی و فرهنگی، قضاوت، وکالت و مشاوره.

بازار کار رشته فلسفه و کلام اسلامی:

تدریس در دانشگاهها، ورود به  عرصه های فرهنگی و فعالیتهای پژوهشی در مؤسسات مربوطه،

بازار کار رشته علوم قرآن و حدیث:

تدریس در دانشگاهها، ورود به  عرصه های فرهنگی و فعالیتهای پژوهشی در مؤسسات مربوطه، جذب فعالیت های اجرایی و فرهنگی نظیر مدیریت قرآنی و دینی.

بازار کار رشته اقتصاد:

تدریس در دانشگاهها، ورود به  عرصه های فرهنگی و فعالیتهای پژوهشی در مؤسسات مربوطه.

فعالیت در کمیسیونهای اقتصادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شــورای اسامی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت و معدن و تجارت، نهــاد ریاســت جمهــوری، بنیادهــا و  ســازمانها، شــرکتهای خصوصی ، استانداریها و  فرمانداریها و  بانکها، شورای عالی امنیت ملی.

 

بازار کار رشته علوم سیاسی:

پذیرش در ادارات و موسســات دولتی فعال در حوزه سیاســت داخلی و یا سیاســت خارجی از قبیل وزارت امور خارجه، وزارت کشــور، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی …،

ورود به عرصه  فعالیتهای سیاســی- اجتماعــی در قالب فعالیت حزبی ، سازمانهای مردم نهاد، نهادهای اجتماعی و  فعالیتهای دیگر اجتماعی که تاثیر سیاسی دارند.

حضور فعال در رسانه ها مثل خبرگزاریها، ســایت های تحلیلی، مطبوعات، موسسات مطالعاتی و… به صورت  پاره وقت یا دائم مشــغول به کار شــوند و به عنوان کارشــناس در یک حوزه بــه تولید مطالب و گزارش هــا و تحلیلها بپردازند.

پذیرش در رشته های دانشــگاهی مرتبط و آغاز فعالیت به عنوان عضو هیات علمی در دانشــگاهها و یا پژوهشــگا هها با هدف توســعه مرزهای.

بازار کار رشته فرهنگ و ارتباطات:

تدریس و تحقیق در دانشگاهها، مدیریت، مشاوره و برنامه ریزی در سازمان های فرهنگی ارتباطاتی مثل صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، رایزنی های فرهنگی خارج از کشور.

رئیس پردیس خواهران: حاجیه خانم مهدوی

نام رشته های مقطع کارشناسی (ویژه خواهران):

فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، حقوق، معارف اسلامی و علوم تربیتی

مدت زمان تحصیل:

چهار سال و نیم

ظرفیت پذیرش:

هر رشته ۴۰ نفر

بازار کار رشته فقه و حقوق اسلامی:

مدرس، پژوهشگر، قاضی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، مبلغ و کارشناس سازمانها و مراکز فرهنگی.

بازار کار رشته فلسفه و کلام اسلامی:

مدرس دروس فلســفی و دروس اعتقادی و پژوهشــگر، مبلغ و کارشــناس سازمانها و مراکز فرهنگی.

بازار کار رشته حقوق:

مدرس در مدارس، پژوهشگر ، قاضی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی

بازار کار رشته علوم تربیتی:

مدرس ، پژوهشگر، مشاور و کارشناسان تربیتی در وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای آموزشی

نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد (ویژه خواهران):

حقوق و مدیریت آموزشی

مدت زمان تحصیل:

سه سال.

بازار کار رشته حقوق:

متخصص در حوزه زن و خانواده، مدرس در مدارس و دانشــگاهها، پژوهشــگر ، قاضی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی.

بازار کار رشته مدیریت آموزشی:

مدرس در مدارس و دانشگاهها، پژوهشگر ، سیاستگذار در حوزه آموزش و پرورش، مدیر، مشاور و کارشناس آموزشی در سازمانهای آموزشی.

 

شرایط پذیرش:

 1. تدین به دین مبین اســلام و مذهب شــیعه اثنی عشری
 2. التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
 3. متولد ســال ۱۳۷۸ و بعد از آن؛ انجام خدمت ســربازی یا تحصیل در حوزه علمیه و مانند آن تاثیری در شرط سنی ندارد. (کمتر از ۲۰ سال سن داشته باشد)
 4. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی
 5. گذراندن پایه های تحصیلی یازدهم و دوازدهم یا داشتن گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی و شركت در یكــی از  گروههای آزمایشــی ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری.

مزایا:

 • مطالعه طرح مطالعه آثار شهید مطهری طی دو سال.
 • مطالعه طرح تدبر و تفسیر قرآن کریم (تفسیر المیزان) به مدت دو سال و نیم.
 • اعطای دانش نامه مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.
 • بنابــر توافــق صورت گرفتــه با ســازمان ســنجش، داوطلبان این دانشگاه، برخلاف دیگر مراکز آموزشی، نباید برای پذیرش در این مرکز، نام رشته های آن را در فرم انتخاب رشته درج نمایند.

از این رو این امکان برای ایشــان فراهم است که همزمان علاوه بر پذیرش اولیه در دانشــگاه امام صادق در دیگر مراکز آموزشی نیز پذیرفته شــوند و در نهایت با بصیرت و مشــورت، مرکز آموزشی مورد نظر خود را برگزینند.

 • مقطع تحصیلی دانشجویان برادر، با کارشناسی ارشد پیوسته آغاز می گردد و هیچ یک از رشــته های آن دارای مقطع کارشناسی نیســت. یعنی دانشجویان این دانشگاه در پایان حدود هفت سال تحصیل، مدرک کارشناســی ارشد دریافت می کنند و برای ورود از مقطع کارشناســی به مقطع کارشناســی ارشد نیازی به شرکت در آزمون ندارند.
 • امکان آموزش اختیاری دروس حوزوی، با توجه به علاقه دانشــجویان به تحصیــل در دروس حوزوی این امکان فراهم اســت تا دانشــجویان در کنــار دروس اصلی خود، بتواننــد علاوه بر درس معارف اصلــی، دروس حوزوی را قویتر و جدیتر بخوانند که این مســأله در بخش دروس حوزوی دانشگاه انجــام می گیرد. برخی از دانشــجویان نیز که علاقــه به تلبس به لبــاس روحانیــت دارند، می توانند ضمــن تحصیل در دانشــگاه ملبس شوند.
 • اختصاص اقامتگاه های مجردی به صورت رایگان و اقامتگاه متاهلی با مبلغی متناسب با سطح زندگی دانشجویی.

آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

 

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com