مسیر طلبه

بایگانی بلاگ

کتاب افق های پیش رو

یکی از مهمترین نعمتهایی که خداوند متعال به بشریت عطا کردهاست قدرت انتخاب است. انتخاب صحیح در گرو شناخت صحیح، تفکر و مشاوره میباشد. انتخابهاي مهمی در مسیر زندگی انسان وجود دارد که موجب تغییر سرنوشت انسان میشوند. یکی از مهمترین انتخابهایی که در مسیر زندگی یک طلبه وجود دارد …

ادامه نوشته »