مسیر طلبه

نتیجه تست هالند

نوع شخصیت اهل کار -واقع گرا امدادگر-اجتماعی مسئله حل کن - جستجوگر ترغيب كننده-متهور خلاق -هنر دوست سازمان دهنده -متعارف
نتیجه 0 0 0 0 0 0