بازگشت به دوره

درس ششم: شیوه های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(۲)

0% تکمیل
0/0 مرحله‌ها
این دوره هیچ بخشی ندارد.
درس 0 از 0
درحال پیشرفت

درس ششم: شیوه های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(۲)

aidamousapour · 28 فروردین 1399

از فراگیران در سامانه مسیر طلبه انتظار می رود بعد از مطالعه این درس:

 • با انواع ارزشیابی ها و ضرورت به کارگیری آن ها آشنا شود.
 • روش به کار بستن انواع ارزشیابی ها را بیاموزد و مزایا و معایب هریک را درک کند.
 • بتواند هر یک از ازین شیوه ها را در کلاس خود به کار ببرد.

 

 1. ارزشیابی از طریق آزمون های کتبی:

یکی از ابزارهای ارزشیابی آزمون کتبی است. آزمون واژه ای است که به وسیله اشخاص مختلف در موراد کاملا متفاوت به کار برده شده است. به طور کلی می توان گفت آزمون وسیله ای برای بررسی مشاهدات منظم معلم از رفتار شاگرد، تفسیر مشاهدات و تبدیل آن به مقیاس های عددی و طبقه بندی شده است. آزمون هایی که به صورت کتبی اجرا شوند، آزمون کتبی نام دارند و آن مجموعه پرسش هایی است که دانش آموز باید به صورت کتبی به آن ها پاسخ دهد تا معلم بتواند با بررسی آن ها دانش آموزانش را دقیق تر بشناسد و در صورت لزوم آن ها را یاری دهد.

بهترين آزمون براي يک درس، آزموني خواهد بود که تمامي مطالب درسي و کليه هدفهاي آموزشي آن درس را شامل باشد. بُعد محتوا نشان دهنده رئوس مطالب و جزئيات موضوع درسي است که مي خواهيم براي آن آزمون تهيه نمائيم . بُعد هدف، هدفهاي  آموزشي را نشان مي دهد و حاوي اطلاعات ديگري از جمله سطح هر هدف، بر اساس طبقه بندي هدفهاي آموزشي است اهداف آموزشي و آزمون بايد با يکديگر همخواني داشته باشند، در طراحي آزمون بايد بيان روشن و دقيقي از اهداف آموزش و تدريس در اختيار داشته باشيم.

انواع آزمون ها:

از نظر ساخت، آزمونهاي معلم ساخته و آزمون هاي ميزان شده (استاندارد)

از نظر اجرا: آزمونهاي انفرادي و گروهي

از نظر مدت اجرا: محدود مدت و آزاد مدت

از نظر نوع پاسخ: آزمونهاي شفاهي و کتبي  (گسترده پاسخ، محدود پاسخ، گزيده پاسخ (عيني)

نكات كلي براي تهيه انواع آزمونها: 

 • جدول مشخصات آزمون (هدف – محتوا)،
 • توزيع سئوالات، تهيه پيش نويس سئوال ها،
 • بررسي و تجديد نظر پيش نويس سئوالها پس از چند روز،
 • توجه به تطابق و همخواني سئوالات،
 • بررسي و انتقاد از سئوال هاي آزمون توسط ساير همکاران،
 • تهيه سئوال بيش از تعداد مورد نياز،
 • استفاده از انواع مختلف سئوالات آزمون طراحي و اجراي ارزشيابي هاي متعدد در طول يک دوره اموزشي (در فاصله زماني متعدد )

 

آزمون های کتبی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

 • آزمونهاي گسترده پاسخ
 • آزمونهاي محدود پاسخ
 • آزمونهاي گزيده پاسخ (عيني)

 

 1. آزمونهاي گسترده پاسخ:

مزيت:

براي اندازه گيري سطوح بالاي طبقه بندي هدفهاي آموزشي يعني کاربرد، تجزيه و تحليل، ترکيب و ارزشيابي بسيار مفيد تر از آزمونهاي کوتاه پاسخ و گزيده پاسخ  (عيني ) هستند . پاسخ دهنده  در بيان و ارائه پاسخ خود، آزادي عملي بيشتري دارد.

مشكلات: 

 • در تصحيح برگه ها ممکن است نظر شخصي تصحيح کننده دخالت کند و از دقت و عينيت نمرات بکاهد
 • ارزشيابي با استفاده از اين آزمون ها، به ويژه زماني که  تعداد   آزمون شونده  زياد باشد وقت گير است
 • اين آزمون نمونه کوچکي از مطالب تدريس شده و هدفهاي آموزشي را به دست مي دهد و پوشش مناسبي به تمامي مطالب و محتواي آموزشي ندارند

در مجموع مي توان گفت عليرغم محدوديتهايي که اين نوع آزمون دارد وسيله بسيار مناسبي براي ارتقاء سطح يادگيري فراگيران محسوب مي شود :

مثال۱: براي درسي که تدريس مي کنيد  يا قرار است در آينده آن را درس بدهيد، يک طرح کامل براي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آن درس تهيه  کنيد . مراحلي را که بايد طي کنيد، وسايلي که به کار خواهيد گرفت و دلايلي که برای انتخاب خود داريد را شرح دهيد.

مثال۲: پايش رشد کودکان و راههاي انجام آن را توضيح دهيد

 آزمونهاي گسترده پاسخ را چگونه تهيه كنيم ؟

 • سئوال را طوري تهيه نماييد که به طور مستقيم به هدفهاي آموزشي مورد اندازه گيري مربوط باشد
 • سئوال را طوري بنويسيد که موضوع مهمي را در برداشته باشد
 • سئوال را به گونه اي طرح نمائيد که حتي الامکان سطوح بالاتر هدفهاي شناختي را در برداشته باشند
 • سئوال آزمون را خيلي واضح و مشخص بنويسيد
 • در تهيه سئوالات گسترده پاسخ از کاربرد کلمات چه کسي، چه وقت، کجا و جز اينها که بعنوان قيد هاي محدود کننده هستند خودداري کنيد
 • از همه دانش آموزان بخواهيد که به همه سئوال ها پاسخ دهند و از طرح سئوالات اضافه براي انتخاب دانش آموزان از بين انها بايد اجتناب شود
 • زمان کافي به پاسخ دهندگان بدهيهد و براي هر سئوال وقت جداگانه اي پيشنهاد نماييد
 • با طرح سئوالاتي که به پاسخ کوتاه تري نياز دارند، تعداد سئوالات را افزايش دهيد
 • يک راهنماي پاسخ يا جواب نمونه تهيه نماييد و نکات کليدي و مهم پاسخ ها واحد آن مشخص نماييد
 • پاسخ هاي هر سئوال را يک به يک بررسي نماييد و پس از ارزشيابي يک سئوال از تمامي دانش آموزان و پاسخ سئوال بعدي را بخوانيد
 • اشتباهات در پاسخ ها را مهم تلقي نماييد و در پي علل و مشکلات يادگيرنده در پاسخدهي باشيد

 

 1. آزمونهاي محدود پاسخ:

آزمونهاي محدود پاسخ معمولا براي ارزشيابي و دستيابي به اهداف پايين تر سطح شناختي مناسب ترند و ارزشيابي توانايي هاي بالاتر شناختي به وسيله اين گونه سئوال ها دشوار است:

مثال۱: منظور از گروه هدف برنامه هاي بهداشتي چيست ؟

مثال۲:  بافت را تعريف کنيد

مثال۲ سئوال كامل كردني: افرادي که به خدمات موجود در يک برنامه نياز دارند و مي بايست آنها را دريافت کنند  …………… ناميده مي شوند

سئوالات آزمونهاي محدود پاسخ را چگونه طراحي كنيم ؟  

 • سعي کنيد هر يک از سئوالات، مطلب مهمي را اندازه گيري کند
 • سئوال به صورت واضح و مشخص، مطلب خاصي را در نظر داشته باشد

مثال نامناسب:

 • برگ تنباکو چيست (نيکوتين)
 • برگ تنباکو داراي ………………… است (نيکوتين)

مثال مناسب:

 • نام ماده مضري که در برگ تنباکو وجود دارد چيست ؟ (نيکوتين)
 • ماده مضري که در برگ تنباکو وجود دارد ……………… نام دارد  (نيکوتين)

 

 • براي سئوالهايي که پاسخ عددي دارند واحد مقياس و ميزان وقت را که در مقدار محاسبات  بايد رعايت شود را مشخص نماييد

سئوال نامناسب:

حداقل مقدار شير مورد نياز يک پسربچه چهارده ساله چه مقدار است ؟

سئوال مناسب:

حداقل مقدار شير مورد نياز يک پسر بچه چهارده ساله چند ليوان در روز است ؟

 

 • در سئوال کامل کردني تنها عبارات و يا کلمات مهم را حذف کنيد

مثال:  مجموعه سلولهايي که ساختمان يکسان دارند و کار يکساني انجام مي دهند …………………   نام دارد

 • چنانچه از انواع مختلف سئوالهاي محدود پاسخ مي خواهيد استفده کنيد آنها را به ترتيب در کنار يکديگر قرار دهيد
 • تعداد زيادي جاي خالي در سئوالهاي کامل کردني منظور نکنيد

 

 1. آزمون های عینی یا بسته پاسخ

شامل آزمون های چندگزینه ای، جورکردنی و صحیح یا غلط  می باشند. در این نوع آزمون ها  هم سؤال و هم جواب، در اختیار آزمون شوندگان قرار می گیرد تا گزینه صحیح را مشخص کنند.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com