مسیر طلبه

بایگانی برچسب: آزمون نحو کاربردی

نتایج آزمون نحو کاربردی

نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت تعداد کل شرکت کنندگان در این مسابقه از طریق سایت مسیر طلبه۲۶۰ نفر بود که در نمودار ذیل به تفکیک خواهران و برادران نمایش داده شده است. نمودار نمرات شرکت کنندگان در مسابقه از تعداد کل شرکت کنندگان در مسابقه مطابق نمودار ذیل …

ادامه نوشته »