مسیر طلبه

بایگانی برچسب: هفته نامه اختصاصی شنبه

مصاحبه هفته نامه شنبه با مدیر سایت مسیر طلبه

مسیر طلبه استارتاپی برای طلبه ها اســتارتاپ «مســیر طلبه» توسط ســید حمید فتاحى معصوم بنیانگذارى شده است. سید حمید فتاحى متولد سال ۱۳۶۲ در شهر مشهد است. ایشان در سال ۱۳۸۰ وارد حوزه علمیه شده و در سال۹۰ سطح سه حوزه را در رشــته فقه و اصول به پایان رسانده …

ادامه نوشته »