طرز و روش ارزیابی تکلیف دادن و آزمون از دانش آموزان