هوش هیجانی


 1. به نظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.
 2. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 3. لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.
 4. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 5. شغلی را ترجیح می دهم که حتی الامکان ، من تصمیم گیرنده باشم.
 6. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 7. می توانم بدون تنش زیاد ، با مشکلات مقابله کنم.
 8. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 9. می توانم برای معنی دادن به زندگی تا حد امکان تلاش کنم.
 10. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 11. نسبت به هیجان هایم آگاهی دارم.
 12. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 13. سعی می کنم بدون خیال پردازی ، واقعیت امور را در نظر بگیرم.
 14. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 15. به راحتی با دیگران دوست می شوم.
 16. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 17. معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.
 18. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 19. بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.
 20. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 21. کنترل خشم برایم مشکل است.
 22. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 23. شروع دوباره برایم سخت است.
 24. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 25. کمک کردن به دیگران را دوست دارم.
 26. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 27. بخوبی می توانم احساسات دیگران را درک کنم.
 28. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 29. هنگامی که از دیگران خشمگین می شوم، نمی توانم با آنها در این مورد بحث کنم.
 30. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 31. هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار،دوست دارم تاحد ممکن درمورد آن اطلاعات جمع آوری کنم.
 32. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 33. خندیدن برایم سخت است.
 34. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 35. هنگام کار کردن با دیگران ، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا خودم.
 36. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 37. نمی توانم بخوبی فشارها را تحمل کنم.
 38. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 39. در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده ام.
 40. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 41. به سختی می توانم احساسات عمیقم را با دیگران درمیان بگذارم.
 42. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 43. دیگران نمی فهمند که من چه فکری دارم.
 44. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 45. به خوبی با دیگران همراهی می کنم.
 46. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 47. به اغلب کارهایی که انجام می دهم خوش بین هستم.
 48. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 49. برای خودم احترام قائل هستم.
 50. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 51. عصبی بودنم مشکل ایجاد می کند.
 52. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 53. به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.
 54. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 55. کمک به دیگران مرا کسل نمی کند ، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشم.
 56. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 57. دوستانم می توانند مسائل خصوصی خودشان را با من درمیان بگذارند.
 58. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 59. می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.
 60. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 61. هنگام مواجهه با یک مشکل ، اولین کاری که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.
 62. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 63. فرد با نشاطی هستم.
 64. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 65. ترجیح می دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.
 66. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 67. احساس می کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.
 68. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 69. از کارهایی که انجام می دهم ، راضی نیستم.
 70. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 71. به سختی می فهمم چه احساسی دارم.
 72. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 73. تمایل دارم با آنچه در اطرافم می گذرد روبه رو نشوم و از برخورد با آنها طفره می روم.
 74. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 75. روابط صمیمی با دوستانم برای هردو طرفمان اهمیت دارد.
 76. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 77. حتی در موقعیتهای دشوار ، معمولا برای ادامه کار انگیزه دارم.
 78. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 79. نمی توانم خودم را این طور که هستم بپذیرم.
 80. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 81. دیگران به من می گویند هنگام بحث ، آرام تر صحبت کنم.
 82. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 83. به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم.
 84. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 85. به کودک گمشده کمک می کنم، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.
 86. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 87. به اتفاقی که برای دیگران می افتد، توجه دارم.
 88. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 89. " نه گفتن" برایم مشکل است.
 90. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 91. هنگام تلاش برای حل یک مشکل،راه حل های ممکن را درنظر می آورم،سپس بهترین را انتخاب می کنم.
 92. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 93. از زندگی ام راضیم.
 94. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 95. تصمیم گیری برایم مشکل است.
 96. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 97. می دانم در شرایط دشوار چگونه آرامشم را حفظ کنم.
 98. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 99. هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمی کند.
 100. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 101. از احساسی که دارم آگاهم.
 102. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 103. در تصورات و خیال پردازی هایم غرق می شوم.
 104. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 105. با دیگران رابطه خوبی دارم.
 106. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 107. معمولا انتظار دارم مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی چنین نمی شود.
 108. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 109. از اندام و ظاهر خود راضی هستم.
 110. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 111. کم صبر هستم.
 112. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 113. می توانم عادات قبلی ام را تغییر دهم.
 114. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 115. اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم ، این کار را انجام می دهم.
 116. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 117. نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.
 118. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 119. می توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.
 120. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 121. هنگام حل کردن مسائل، به سختی می توانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیم گیری کنم.
 122. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 123. اهل شوخی هستم.
 124. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 125. در انجام دادن کارها و امور مختلف به دیگران وابسته ام.
 126. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 127. رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.
 128. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 129. حتی الامکان کارهایی را به عهده می گیرم که برایم لذت بخش هستند.
 130. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 131. حتی هنگام آشفتگی از آنچه در من اتفاق می افتد، آگاهم.
 132. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 133. تمایل به مبالغه گویی دارم.
 134. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 135. به نظر دیگران، من فردی اجتماعی هستم.
 136. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 137. به توانایی ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.
 138. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 139. از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.
 140. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 141. بدجوری خشمگین می شوم.
 142. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 143. معمولا ایجاد تغییر در زندگی روزانه برایم سخت است.
 144. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 145. قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.
 146. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 147. دیدن رنج دیگران برایم سخت است.
 148. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 149. به نظر دیگران ، من نمی توانم احساسات و افکارم را بروز دهم.
 150. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 151. هنگام روبه رو شدن با شرایط دشوار سعی می کنم در مورد راه حل های ممکن فکر کنم.
 152. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 153. افسرده هستم.
 154. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 155. فکر می کنم من به دیگران بیشتر احتیاج دارم تا دیگران به من
 156. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 157. مضطرب هستم.
 158. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 159. در مورد آن چه می خواهم در زندگی انجام دهم ، فکر مشخص و خوبی ندارم.
 160. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 161. به سختی می توانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم.
 162. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 163. به سختی می توانم احساساتم را بیان کنم.
 164. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 165. با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می کنم.
 166. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 167. قبل از شروع کارهای جدید معمولا احساس می کنم شکست خواهم خورد.
 168. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 169. هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم باز هم در مورد خودم احساس خوبی دارم.
 170. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 171. هنگام عصبانیت زود از کوره در می روم.
 172. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 173. اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود.
 174. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

 175. به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است.
 176. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 177. از جریحه دار کردن احساسات دیگران خودداری می کنم.
 178. الف ) کاملا موافقم      ب ) موافقم      ج ) تا حدودی      د )مخالفم      ه ) کاملا مخالفم     

 179. مشکل می توانم از حق خودم دفاع کنم.
 180. الف ) کاملا مخالفم      ب ) مخالفم      ج ) تا حدودی      د )موافقم      ه ) کاملا موافقم     

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com