درس 1 از 8
درحال پیشرفت

درس اول: آشنایی با ایده پردازی

aidamousapour · 27 اردیبهشت 1399

از فراگیران در سامانه مسیر طلبه انتظار می رود بعد از مطالعه این درس:

  • بتوانند ایده را در قالب یک مثال تعریف کنند
  • ویژگی های لازم برای یک ایده را تبیین کنند
  • برای انواع ایده یک مثال از ایده های موجود ذکر کنند

ایده چیست؟

ایده فعالیتی ذهنی به منظور حل مسأله که قابلیت تبدیل شدن به محصول، خدمات و یا فرایند جدید را دارد و اغلب شامل       ویژگی‌های جدید، خلاقانه و مبتنی بر حل مسأله (بوسیله ارزش ایجاد شده توسط ایده پرداز) است. ایده پروری مصداق واقعی و کامل     سخن گهربار امام صادق (ع) است که می‌فرمایند: “اطلب العلم باستعماله” که در آن آموزش‌های سنتی و روتین، به آموزش‌های    کاربردی، در لحظه مورد نیاز، متناسب با نیاز واقعی مبدل می‌گردد.

به عنوان نمونه: یکی از مسائل و مشکلات موجود در حوزه علمیه کاربردی نبودن علوم آموخته شده توسط طلاب می باشد. به نظر شما   چگونه می توان این معضل را از بین برد. ایده خلاقانه شما برای حل این مشکل چیست؟

یکی از ایده هایی که در این زمینه به ذهن می رسد، تالیف کتاب های جدید درسی مبتنی بر کاربردی کردن علوم اسلامی متناسب با      نیازهای روز جامعه می باشد.

 

ویژگی های لازم برای یک ایده:

١. ساده باشد: به آسانی قابل فهم باشد و موضوع واحدی را در ذهن تداعی کند.

٢. زیرکانه باشد: با درایت راه حلی برای رفع مشکل ارایه دهد.

٣. به خوبی ترسیم و ارایه شده باشد: روابط منطقی میان اجزاء و ماهیت ایده را ماهرانه ترسیم و به سادگی بیان کند

۴. آشنا و مأنوس باشد: دور از ذهن نبوده و مخاطب از گذشته با مفاهیم آن در ارتباط باشد.

۵. قوی و رسا باشد: دارای مفاهیم عمیق بوده و راهکاری قاطع برای حل چالش موجود ارایه دهد.

۶. بتوان آن را در چند زمینه بکار گرفت: بعبارتی برای یک کاربرد خاص طراحی نشده باشد.

۷. تازه و اصيل باشد: قبلا توسط دیگران ارایه نشده و دارای تازگی و اصالت باشد. بعبارتی بازسازی شده نباشد بلکه خلق شده باشد.

۸. انعطاف پذیر و قابل تغییر باشد : بتوان با اندکی تغییرات به سادگی از آن در شرایط جدید استفاده کرد.

  1. بتوان آن را به چالش کشید: ایجاد کننده حس رقابت برای ارائه راه حلی قوی و بهتر باشد.

انواع ایده:

ایده‌های محصول محور: ایده‌هایی هستند که طرح مفهومی یا یک نمونه واقعی از یک محصول با کارکرد مشخص را ارائه می‌کنند.

ایده‌های دانش محور: ایده‌هایی هستند که در ارتباط با خلق دانش جدید یا به کارگیری یا توسعه یک دانش موجود مطرح می‌شوند.

ایده‌های فن‌آوری محور: ایده‌هایی هستند که یک موضوع آنها از جنس فن‌آوری و مرتبط با آن می‌باشد.

ایده‌های خدمات محور: ایده‌هایی هستند که مصادیقی از روش‌ها و خدمات را شامل می‌شوند.

ایده‌های ترکیبی: ایده‌هایی هستند که هم دارای مصادیق دانشی و هم مصادیق فن‌آورانه، یا دارای مصادیق دانشی و مصادیق محصولی باشند.

اندکی تامل:

فرض کنید ایده نابی به ذهنتان رسیده است. با دوستان خود در مورد تامین هزینه های عملی نمودن ایده خود بحث و گفتگو کنید

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com