تست شخصیت شناسی MBTI

لطفا نام کامل خود را وارد نمایید
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
لطفا شهر محل سکونت خود را وارد نمایید
لطفا سال تولد خود را وارد نمایید
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
 1. کدام عبارت بیشتر در مورد شما صادق است؟
 2. کدام یک برای شما مهمتر است؟
 3. هنگام تصمیم گیری چگونه عمل می کنید؟
 4. دوست دارید چگونه زندگی کنید؟
 5. احساس می کنید چگونه هستید؟
 6. در مهمانی ها معمولا چگونه برخورد می کنید؟
 7. شما چگونه هستید؟
 8. از نظر شما کدام یک مهمتر است؟
 9. اگر معلم بودید کدام گزینه را انتخاب می کردید؟
 10. دررابطه با دوستان چگونه هستید؟
 11. کدام عبارت به شما نزدیک تر است؟
 12. شما چگونه هستید؟
 13. شما چگونه هستید؟
 14. کدام عبارت به شما نزدیک تر است؟
 15. معمولا....
 16. اگر بخواهید برای جمعی تصمیم بگیرید ....
 17. کار های خود را چگونه انجام می دهید؟
 18. کدام گزینه برای شما ترجیح دارد؟
 19. چه نوع ارتباط با دیگران را می‌پسندید؟
 20. اگر مدیر بودید....
 21. از اتفاقات، وظائف و کارهای غیر منتظره...
 22. در روابط خود چگونه هستید؟
 23. چگونه از کلمات استفاده می کنید؟
 24. عبارت صحیح درباره شما کدام است؟
 25. کارهای روزانه خود را چگونه پیش می برید؟
 26. کدام گزینه به شما نزدیک تراست؟
 27. کدام یک برای شما جالب تر است؟
 28. در هنگام صحبت کردن...
 29. کدام گزینه به شما نزدیک تر است؟
 30. شما دوست دارید چگونه باشید؟
 31. امور روزمره خود را چگونه پیش می برید؟
 32. نسبت به گروه هایی که با آنها سرو کار دارید چگونه رفتار می کنید؟
 33. در قرارهای خودتان چگونه هستید؟
 34. اگر سوالی برای شما پیش بیاید؟
 35. شما چگونه کار می کنید؟
 36. کدام یک برای شما مهم تر است؟
 37. کدام لغت برای شما جالب تر است؟
 38. کدام عبارت به شما نزدیک تر است؟
 39. کدام گزینه در رابطه با شما مناسب تر است؟
 40. در نظر دیگران چگونه هستید؟
 41. آیا برای انجام یک کار؟
 42. کدام لغت برای شما جذاب تر است؟
 43. ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟
 44. هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود؟
 45. مطابق برنامه عمل کردن ....
 46. شناختن شما ....
 47. معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط بر قرار می کنید؟
 48. کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
 49. کدام گزینه با روحیات شما سازگار تر است؟
 50. در صحبت کردن با دوستانتان چگونه هستید؟
 51. در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند کدام یک را ترجیح می دهید؟
 52. اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید..
 53. کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
 54. در مهمانی ها ....
 55. در شیوه ی زندگیتان ترجیح میدهید چگونه باشید؟
 56. مسیری که برای برگشت به منزل طی می کنید چگونه است؟
 57. کدام لغت برای شما جالب تر است؟
 58. کدام لغت برای شما جالب تر است؟
 59. شما چگونه هستید؟
 60. احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com