مسیر طلبه

بایگانی ماهانه: فوریه 2018

معرفی رشته مدرّسی فقه و اصول سطح سه

رشته مدرّسی فقه و اصول سطح سه

آشنایی با رشته مدرّسی فقه و اصول سطح سه ماده ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مدرّسی فقه و اصول است. ماده ۲- تعریف رشته مدرّسی فقه و اصول سطح سه مدرّسی فقه و اصول، یكی از رشته‌های تربیت مدرّس حوزه علمیه است، كه در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، …

ادامه نوشته »

معرفی رشته مدرّسی علوم عقلی سطح سه

معرفی رشته مدرسی علوم عقلی سطح سه حوزه علمیه

آشنایی با رشته مدرّسی علوم عقلی سطح سه ماده ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مدرّسی علوم عقلی است. ماده ۲- تعریف رشته مدرّسی علوم عقلی: سطح سه مدرّسی علوم عقلی، یكی از رشته‌های تربیت مدرّس حوزه علمیه است، كه در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، مهارت‌ها و روش‌های پیشرفته …

ادامه نوشته »

معرفی رشته مدرّسی ادبیات عرب سطح سه

معرفی رشته مدرسی ادبیات عرب سطح سه حوزه علمیه

آشنایی با رشته مدرّسی ادبیات عرب سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مدرّسی ادبیات عرب است. مادة ۲- تعریف رشته مدرّسی ادبیات عرب: سطح سه مدرّسی ادبیات عرب، یكی از رشته‌های تربیت مدرّس حوزة علمیه است، كه در آن طلاب، ضمن فراگیری مبانی علمی، مهارت‌ها و روش‌های پیشرفتة تدریس متون …

ادامه نوشته »

رشته کلام با گرایش مذاهب اسلامی سطح سه

معرفی رشته کلام با گرایش مذاهب اسلامی سطح سه

معرفی رشته کلام با گرایش مذاهب اسلامی سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه کلام با گرایش مذاهب اسلامی است. مادة ۲- تعریف سطح سه کلام با گرایش مذاهب اسلامی، یکی از شاخه‌های کلام اسلامی است، كه طلاب، ضمن شناخت تاریخ، اندیشه و عقاید فرق و مذاهب اسلامی …

ادامه نوشته »

معرفی رشتة نصوص کلامی

معرفی رشته نصوص کلامی سطح سه حوزه علمیه

معرفی رشته نصوص کلامی سطح سه ماده ۱- عنوان عنوان رشته، نصوص کلامی در مقطع سطح سه است. ماده ۲- تعریف رشته نصوص کلامی: سطح سه نصوص کلامی، دومین مقطع از كلام اسلامی است، كه در آن طلاب مبانی و مسائل اعتقادی تشیع و کلام اهل بیت علیهم السلامرا مطابق قرآن و روایات به …

ادامه نوشته »

معرفی رشته مطالعات اسلامی

معرفی رشته مطالعات اسلامی

آشنایی با رشتة مطالعات اسلامی سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مطالعات اسلامیاست. تبصره:این رشته تنها توسط مركز مطالعات اسلامی، وابسته به مركز مدیریت حوزه‌های علمیهقابل اجرا است. مادة ۲- تعریف رشته مطالعات اسلامی: سطح سه مطالعات اسلامی، اولین مقطع از این رشتة علمی ترویجی است، كه طلاب، …

ادامه نوشته »

معرفی رشته مشاوره اسلامی

آشنایی با رشته مشاوره اسلامی سطح سه ماده ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه مشاوره اسلامی است. ماده ۲- تعریف رشته مشاوره اسلامی: سطح سه مشاوره اسلامی، اولین مقطع از این رشته است كه در آن، طلاب، مبانی و مسائل مشاوره اسلامی و روش‌های آن را می‌آموزند و توانایی پاسخگویی به …

ادامه نوشته »

معرفی رشته کلام مقارن سطح سه

رشته کلام مقارن

آشنایی با رشته كلام مقارن (با اثبات حقانیت مكتب اهل‌بیت علیهم السلام) سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته کلام مقارن(با اثبات حقانیت مكتب اهل‌بیت علیهم السلام)در مقطع سطح سه است. مادة ۲- تعریف رشته کلام مقارن: سطح سه کلام مقارن، دومین مقطع از كلام اسلامی است، كه در آن طلاب علاوه بر …

ادامه نوشته »

معرفی رشته کلام با گرایش مهدویت

رشته کلام با گرایش مهدویت

آشنایی با رشته كلام با گرایش مهدویت سطح سه مادة ۱- عنوان عنوان رشته، سطح سه رشتة كلام با گرایش مهدویت است.[۲] مادة ۲- تعریف رشته كلام با گرایش مهدویت: سطح سه رشتة كلام با گرایش مهدویت، یكی از شاخه‌های كلام اسلامی است، كه در آن طلاب، مبانی و مسائل امامت و …

ادامه نوشته »

معرفی رشته فلسفه اسلامی سطح سه حوزه علمیه

معرفی رشته فلسفه اسلامی سطح سه حوزه علمیه

آشنایی با رشته فلسفه اسلامی سطح سه مادة ۱٫ عنوان رشته: سطح سه فلسفه اسلامی مادة ۲٫ تعریف رشته فلسفه اسلامی سطح سه حوزه علمیه: سطح سه فلسفه اسلامی، دومین مقطع از این رشته است که در آن، طلاب، مبانی و مسائل و روشهای فلسفه اسلامی را می‌آموزند و توانایی پاسخگویی به …

ادامه نوشته »