1

دراین گفتگو ضمن معرفی کارویژه طلبگی عضویت در هیات علمی، مطالب زیر مطرح شده است:
۱٫ تبیین جایگاه این کارویژه در میان رسالت های طلبگی
۲٫ ضرورت و شرایط عضویت در هیات علمی
۳٫ شرایط جذب در مراکز علمی (مدرک، شرط معدل، نمرات دفاع از پایان نامه و رساله، خدمت سربازی و…
۴٫ رزومه علمی و ویژگی های آن
۵٫ فرایند اداری عضویت در هیات علمی
۶٫ تعریف و شرح وظایف هیات علمی
۷٫ ظرفیت جذب هیات علمی درمراکز علمی
۸٫ تامین معیشت برای طی کردن فرایند طولانی جذب