کتاب افق های پیش رو

یکی از مهمترین نعمتهایی که خداوند متعال به بشریت عطا کردهاست قدرت انتخاب است.
انتخاب صحیح در گرو شناخت صحیح، تفکر و مشاوره میباشد. انتخابهاي مهمی در مسیر زندگی انسان وجود دارد که موجب تغییر سرنوشت انسان میشوند. یکی از مهمترین انتخابهایی که در مسیر زندگی یک طلبه وجود دارد انتخاب رشته در مقطع سطح ۲ حوزه میباشد. براي رسیدن به این امر مهم زندگی، طلبه ابتدا باید به بررسی توانمنديها و عالیق خود بپردازد و در عین حال باید نسبت به تمام رشتههاي موجود در حوزه )افق هاي پیش روي خود( آگاهی کامل داشته باشد، تا بتواند به نحو احسن تصمیم گیري نموده و سریعتر و بهتر به هدف خویش برسد؛ لذا برآن شدیم تا تمام رشتههاي کارشناسی و سطح دو و مجموعههاي ارائه دهنده آنها را در قالب کتابی گردآوري کنیم تا گامی هرچند کوچک در جهت انتخاب صحیح رشته توسط طالب گرانقدر برداریم تا با یاري خداوند بتوانند گامهایی استوار و قدرتمند در جهت سربازي امام زمان (عج) بردارند.

دانلود رایگان مقدمه کتاب افق های پیش رو

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com