1

یکی از مشاغل طلبگی مهم وآینده دار، داوری و تاسیس موسسات خصوصی قضاوت در احکام غیر کیفری است. شما می توانید با تماشای این گفتگو با زیر و بم این کارویژه طلبگی آشنا شوید و آن را به عنوان هدف و مقصد آینده طلبگی خود انتخاب کنید.