مسیر طلبه

توصیه های تیپ شخصیتی ENFJ:

  توصیه:

  • مراتب قدرشناسی خود را از آنها و کمک هایشان به زبان بیاورید. در مورد آنها کلمات اغل بلندتر از اعمال سخن می گویند
  • درباره انتقادی که قرار است بکنید آماده باش بدهید و از آنها بخواهید برداشت غلطی از آن نداشته باشند
  • آنها را از احساسشن جدا نکنید و به جای اینکه سعی کنید مشکل را حل کنید فقط گوش دهید
  • نسبت به انتقاداتی که از آنها می شود حساس هستند و ممکن است انتقادات را شخصی کنند. آنها را مدیریت کنید
  • آنها به طور ذاتی آموزگار هستند و اغلب از فعالیت هایی که منجر به رشد و آموزش و خصوصا ارتقای فکری سایرین می شود بسیار لذت می برند. از آنها بخواهید در مباحثات به دیگر طلاب کمک کنند و یا کلاس جبرانی برگزار کنند

برای مشاهده سایر توصیه های تیپ ها لطفا کلیک کنید

برچسب