1

توصیه:

  • آنها عاشق کارهای عملی و یدی هستند لذا به آنها کار واگذار کنید
  • آنها را در فرآیند درگیر کنید، منتظر و آماده یک بده بستان و حتی مواجهه و رویارویی پرشور و چالش برانگیز اما خوشایند و مفید باشید
  • فضا و محیط اطراف آنها باید شاد و روشن و مفرح باشد. با این کار به روند رو به رشد آنها کمک می کنید
  • آنها از چالش استقبال می کنند و سعی می کنند با استفاده از تمام مهارت های خود راه حلی سریع برای مسئله پیدا کنند. درواقع حل مسئله یکی از توانمندی های آنهاست پس می توانید به آنها اتکا کنید
  • تعهد دادن و مسئولیت های بلند مدت را پذیرفتن برایشان دشوار است لذا تا حد امکان به آنان مسئولیت نداده و بگذارید با فراق بال و راحتی خودشان به دنبال انجام امور شما باشند

برای مشاهده سایر توصیه های تیپ ها لطفا کلیک کنید