1

  توصیه:

  • آنها نسبت به انتقاد خیلی حساس هستند و همه چیز را شخصی می کنند و به خود می گیرند. با این همه ممکن است هیچ وقت به طور علنی اعلام نکنند که احساساتشان جریحه دار شده است.
  • از نادیده گرفتن یا جدی نگرفتن چیزهایی که آنها مهم تلقی می کنند بدقت اجتناب کنید
  • اگر کاری که انجام می دهند برایشان خالی از معنا و مفهوم باشد با بی علاقگی و حس اجبار کارها را انجام می دهند
  • آنها افرادی بسیار خوشبین هستند چه نسبت به افراد و چه نسبت به کار ها. حال باید ببینید کجا خوش بینی خوب نیست و از آن جلوگیری کنید
  • سعی کنید قبل از واگذاری مسئولیت به آنها، کاری کنید که آن کار را دوست داشته باشند و به آن علاقه مند شوند.

برای مشاهده سایر توصیه های تیپ ها لطفا کلیک کنید