1

مسیر طلبه استارتاپی برای طلبه ها

اســتارتاپ «مســیر طلبه» توسط ســید حمید فتاحى معصوم بنیانگذارى شده است. سید حمید فتاحى متولد سال ۱۳۶۲ در شهر مشهد است. ایشان در سال ۱۳۸۰ وارد حوزه علمیه شده و در سال۹۰ سطح سه حوزه را در رشــته فقه و اصول به پایان رسانده است. ایشان همچنین کارشناسى ارشد رشته فقه و مبانى حقوق را در دانشگاه خوانده و در حال حاضر مشغول تحصیل در درس خارج و تدریس در سطح یک و دو حوزه علمیه است. مسیر طلبه یکى از استارتاپ هاى شــتابدهنده فردوسى در مشهد است.

ایده مسیر طلبه چطور شکل گرفت؟

ما به این دلیل که خودمان در حوزه رشــد کرده بودیم، با نیازها و دغدغه هاى حوزویان و همچنین معضلات و مشکلاتى که دامنگیر بسیارى از طلاب است، آشنا بودیم. یکى از بزرگ ترین چالش هاى پیش روى طلاب جوان، ســردرگمى در انتخاب رشــته، هدف و زمینه خدمات آنها به جامعه بود. همین خلأ باعث شکل گیرى ایده مسیر طلبه شد که خوشبختانه توانست به سرعت جاى خود را در حوزه علمیه پیدا کند. استارتاپ مسیر طلبه ایجاد شــد تا دغدغه هاى طــلاب را در زمینه آموزش مهارت هاى دوران طلبگى برطرف کند.

قبل از اینکه اســتارتاپ مســیر طلبه را راه اندازي کنید، مشغول چه کارى بودید؟

قبــل از ورود بــه دنیاى پرهیجــان کار آفرینى و استارتاپ مشغول درس و بحث بودم و البته پیش از راه اندازى این استارتاپ در مرکز رشد فناورى هاى فرهنگى و زیارت در پارك علم و فناورى خراسان به مــدت ۳ســال روى یک اســتارتاپ دیگر کار کردیم. آن اســتارتاپ اپ و مپ نام داشــت و در حوزه گردشگرى و زیارت فعالیت مى کرد و اتفاقا روند موفقیت آمیزى هم داشت اما به دلیل دغدغه زیادى که نسبت به حوزویان داشتم، از آن شرکت جدا شدم و استارتاپ مسیر طلبه را ایجاد کردم.

خدماتى که مســیر طلبه به طــلاب ارائه مى دهد، چه مواردى را در برمى گیرد؟

کار اصلى استارتاپ مســیر طلبه تولید محتواى مــورد نیاز طلاب بــراى انتخاب مســیر صحیح طلبگى و کارآمدســازى آنان براى رســیدن به موفقیت در راســتاى انجام رســالت هاى طلبگى اســت. خدمات ما در حوزه آمــوزش مهارت هاى ویژه توانمندسازى طلاب در عرصه ارائه خدمات اجتماعى و ادارى است. البته دریافت این خدمات سه مرحله پیش نیاز دارد که در این زمینه نیز کلیه اطلاعات لازم را بــه صورت رایگان در اختیار آنان قرار مى دهیم.

خدماتى که ما به طلاب ارائه مى دهیم، از دو بخش اصلى تشکیل مى شــود که بخش اول مربوط به هدایت تحصیلى و شــغلى طــلاب و بخش دوم آن ســامانه مهارت آموزى طلاب است. در بخش اول که مربوط به هدایت تحصیلى و شغلى است، طلاب از سه مســیر خدمات را دریافت مى کنند؛ اول خودشناســى بر اســاس مــدل mbti ،دوم آشــنایى با اهداف و رسالت هاى پیش روى طلاب و ســوم معرفى کلیه رشــته ها و مراکز تخصصى و دانشــگاه هاى حوزوى. بخش دوم نیز ســامانه مهارت آموزى طلاب است که از موضوعات مختلفى مانند مهارت هاى عمومى، مهارت هاى تخصصى، تکنیک هاى مهارتى و مقالات انگیزشى، آموزشى تشکیل شده است. این مهارت ها شامل محتواهاى آموزشــى در قالب هاى مختلفــى همچون متن، صوت، ویدئوهاى آموزشى و همچنین پادکست ها و موشــن گرافیک هاى آموزشــى ارائه اســت. از محتواهاى ارائه شــده آزمون آنلایــن گرفته و در پایان گواهى شــرکت در دوره صادر مى شود که مورد تایید مرکز نوآورى و شکوفایى حوزه علمیه خراسان است.

از چه زمانى کار خود را آغاز کردید؟

تعیین ماموریت اســتارتاپ ما از اوســط سال ۹۶ آغاز و رونمایى از آن انجام شد. البته ما کار خود را از سال ۹۵ شروع کردیم و با برگزارى کارگاه هاى مهارت آموزى حضــورى در مدارس علمیه، خود را به طلاب معرفى کردیم و بعد از تشــکیل تیم و تدوین چشم انداز ۵ساله کار خود را به طور رسمى آغاز کردیم.

سرمایه اولیه تان براى شروع کار چقدر بود؟

ما فعالیت خود را در شــتاب دهنده فردوســى و با همان ســرمایه اولیه اى که شــتاب دهنده در اختیار مان قرار داد، شــروع کردیم. براى بسیارى از هزینه ها مثل محل اســتقرار تیم، تولید محتوا، برگزارى کلاس ها و ســایر هزینه هاى مصرفى از طرف شتاب دهنده فردوســى حمایت شدیم، اما اکنون براى برداشــتن گام توسعه اى خود تقریبا نیاز به ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه داریم تا بتوانیم کسب و کار خود را گسترش دهیم.

از زمانی که اســتارتاپ خود را راه اندازى کردید، چه تعداد کاربر از خدمات شما استفاده کرده اند؟

تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در دوره هاى آموزشى حضورى ما شرکت کرده اند. در مسیر طلبه بیش از ۱۰هزار برگه و مستند تست شخصیت شناسى وجود دارد که در نوع خود آمار قابل توجهى است و همین موضوع باعث شده تا سایت ما بازدید قابل توجهى به خصوص در میان حوزویان داشته باشد.

شیوه درآمدزایى تان چگونه است؟

فروش دوره هاى مجازى، دریافت حق عضویت در ســایت، برگزارى کارگاه هاى آموزشى حضورى، ارائه مشــاوره هاى تخصصــى و همچنین فروش محصولات فیزیکى متناســب با محتواى سایت، موارد اصلى کسب درآمد ماست.

از وقتى که استارتاپ خود را راه اندازى کردید، چقدر فروش داشته اید؟

گردش مالى ســالانه ما نزدیک بــه ۱۰۰ میلیون تومان اســت که با توجه به هزینه هاى انجام شده، خوشبختانه موفق شدیم ضمن جبران هزینه ها، سود هم داشته باشیم.

براى معرفى اســتارتاپ خود و اینکه بیشتر شناخته شوید، چه کارهایى را انجام دادید؟

دوره هاى آموزشى و انگیزشى زیادى را به صورت رایگان در جمع هاى طلبگى و در مدارس علمیه که مشــتریان بالقوه ما در آنجا یافت مى شــوند، برگزار کردیم. روى ســئوى ســایت مان به طور تخصصى و برنامه ریزى شده کار کردیم. بزرگان زیادى را با فعالیت خود آشــنا کردیم تا آنها، ما را در مجامعى که حضور مى یابند، معرفى کنند.

از فضاى مجازى به خصوص اینستاگرام استفاده کردیم و با ارائه محتواهاى جذاب سعى در جذب مخاطب کردیم.

مهم ترین چالش پیش روى شما از وقتی که کارتان را شروع کردید، چه چیزي بوده؟

ما براى اینکه بتوانیم محتواى متناســب با ذائقه مخاطب تولید کنیــم، نیاز به متخصصانى داریم که فضا و ذائقه طلبگى و ادبیات آن را بشناسند، اما واقعا در این حــوزه کمبودهاى زیادى داریم.

از طرفى در حوزه علمیــه وجود متخصص براى مهارت آموزى تقریبا نزدیک به صفر اســت و از ســوى دیگر، افراد متخصص با ادبیات و فضاى حاکم بر حوزه آشنا نیســتند. کمبود متخصص مهارت آموزى آشــنا با فضاى حوزه اصلى ترین چالش ما از ابتدا تاکنون بوده است.
الفبایی که نیاموختیم


در روزگار کنونی بخش زیادی از عمر هر یک از ما صرف آموزش و یادگیری می‌شود سال ها در کلاس های رسمی و غیررسمی حضور می یابیم تا بیاموزیم و زندگی بهتر و مفیدتری داشته باشیم. خواندن و نوشتن ریاضی و محاسبات تاریخ و جغرافیا، شیمی و فیزیک، علوم اجتماعی و ده ها عنوان دیگر، که بی‌شک تاثیر بسزایی در زندگی ما دارد و نمی توان از آنها به راحتی چشم پوشید و این علوم را نادیده گرفت.

اما نکته حائز اهمیت این است که تمامی این دانش ها از مقولات تئوری است و در مسائل و موضوعات خاص کاربرد و کارکرد دارد. یک فرد دارای مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه به صورت متوسط ۱۶ سال تحصیل کرده است اما در این مدت حتی بدیهی ترین و ابتدایی ترین مهارت ها و علوم کاربردی زندگی به او آموزش داده نشده است.

نه آموزش و پرورش، نه آموزش عالی و نه حوزه علمیه هیچکدام خود را متولی آموزش مهارت های اینچنینی نمیدانند و وظیفه ای در قبال آماده سازی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب برای ورود به عرصه زندگی غیرتخصصی برای خود متصور نیستند.

ما سعی داریم تا در این مجموعه مطالب مخاطبین گرانقدر را با برخی از مهم ترین و ضروری ترین عناوینی که می‌توان از آن به عنوان الفبای زندگی یاد کرد آشنا سازیم. می خواهیم مسیری را ترسیم کنیم که افراد بیشتری را به آموختن این مهارت های ضروری رهنمون شود.

پس از مطالعه این سری مطالب، درک خواهید کرد که یادگیری مهارتهای گفته شده جزو ضروریات زندگی است و بهتر است که از سنین کودکی و نوآموزی به آنها پرداخته شود. هرچند هیچگاه و در هیچ سنی نباید از این مسائل غافل شد و شروع آن در همین لحظه بهتر از یک لحظه بعد است. این عناوین و توضیح اجمالی آنها در دو دسته ضروری و پیشنهادی را طی سه مقاله پیوسته ارائه خواهیم کرد.

الف: مهارت های ضروری

یک: مهارت یادگیری: تقریباً تمامی کودکان از سنین پیش از دبستان شروع به یادگیری در مراکز آموزشی می کنند. اما متاسفانه هیچ گاه اصل یادگیری را آموزش نمی بیند. همگی ما در طول زندگی آموزش می بینیم بدون اینکه آموزش دیدن را آموخته باشیم. یادگیری مهارتِ یادگیری می تواند در کاهش زمان یادگیری و افزایش ماندگاری آموخته ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

دو: مهارت تصمیم گیری: به قول یکی از دانشمندان علم مدیریت زندگی چیزی جز تصمیم‌گیری نیست. در هر لحظه ما تصمیم می گیریم که چه بکنیم و چه کارهایی را انجام ندهیم. بعضی اوقات این تصمیم‌گیری ها بسیار خطیر و اثرگذار است و تصمیمات اشتباه تمام زندگی یک فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. ازدواج، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و غیره از جمله حساس ترین و مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد است.

پر واضح است که مهارت تصمیم گیری نیاز به آموزش دیدن و آموختن دارد و در صورت عدم تسلط به این فن، تصمیمات ما بیشتر وابسته به شانس خواهد بود تا علم و منطق.

سه: مهارت خودشناسی: کمتر کسی است که به اهمیت این مهارت واقف نباشد. کما این که در بیان بسیاری از بزرگان کسب این مهارت لازمه زندگی سالم شناخته شده است. بی شک اگر اندکی درباره این دانش شناخت پیدا کنیم، در می یابیم که موفقیت برای احدی حاصل نخواهد شد، مگر اینکه شخصیت، استعداد، توانایی، ظرفیت و… خود را به صورت صحیح بشناسد و در طول زندگی در مسیر متناسب با آنها گام بردارد.

چه بسیار افراد مستعد و توانمندی که به علت عدم شناخت صحیح ظرفیت‌های خود هیچ گاه – و یا خیلی دیر – به آنچه می باید نمیرسند.

چهار: مهارت ارتباط: در دنیای کنونی روزانه ده ها و صدها ارتباط بین ما و جهان پیرامونمان برقرار می شود که می تواند نقش موثر و حائز اهمیتی در زندگی هر یک از ما داشته باشد. بسیار مهم است که ما شیوه تعامل و ایجاد ارتباط بهتر و موثرتر را بدانیم و بتوانیم تا از این ابزار برای افزایش کیفیت زندگی خودمان و دیگران بهره ببریم.

با نگاهی به افراد پیرامون زندگی خود در می یابیم که افراد دارای ارتباطِ بهتر، از سطح کیفی بالاتری در زندگی برخوردار هستند لذا مهارت ارتباط تاثیر مستقیم در زندگی همه ما دارد.

ادامه دارد
رشته حقوق بین الملل کارشناسی ارشد

مجموعه‏ آموزشی رشته حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد

 1. دانشگاه مفید قم
 2. دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

تعریف

رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولت ها و سازمانهاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت، حقوقي، اقتصادي ، فرهنگي و… حاکم است.

یا به عبارت بهتر رشته حقوق بین الملل علمی است که به بررسی قواعد، اصول و تکالیفی که بر روی رفتار و روابط میان سازمان ها و دولت ها و اشخاص در زمینه های مختلف تاثیر می گذارد، می پردازد.

اهداف رشته حقوق بین الملل

 1. تربیت کارشناس ارشد حقوق بین الملل برای موسساتی نظیر وزارت امور خارجه و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نهادها و سازمانهای بین المللی
 2. آماده سازی دانشجویان برای ادامه تحصیل در این رشته و کسب معلومات برای ورود به دوره تحقیقات عالی.
 3. تربیت کادر مشورتی حقوق بین الملل به منظور ارشاد و راهنمایی و حل و فصل دعاوی بین نهادهای داخلی کشور و سازمانهای کشورهای بیگانه.

نظام آموزشی

حداقل ۲ و حداکثر دو و نیم سال می باشد.

شرایط پذیرش

 1. دارابودن دانشنامه حقوق از مراکز آموزش عالی ایران یا معادل آن از کشورهای دیگر به تایید مراجع صلاحیتدار.
 2. قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق بين الملل

حقوق معاهدات مسئوليت بين المللي
حقوق درياها حقوق بين الملل اقتصادي
سازمانهاي بين المللي حقوق بين الملل اسلام
روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي حقوق بين الملل خصوصي
متون حقوقي به زبان خارجي سمينار
 پايان نامه

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق بين الملل

تاريخ تحولات حقوق بين الملل حقوق بين الملل هوا و فضا
حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق جزاي بين الملل
حقوق ديپلماتيک و کنسولي تاسيس و جانشيني دولت ها در حقوق بين الملل
سازمان هاي منطقه اي حقوق بين الملل ارتباطات جمعي
حقوق بين الملل کار حقوق بين الملل توسعه
مسئوليت مدني بررسي تفصيلي برخي مسائل حقوق بين الملل عمومي
حقوق تجارت بين الملل حقوق دريايي
نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل حقوق بين الملل محيط زيست

توجه: دانشجويان بايد حداقل ۹ واحد از دروس اختياري را بگذرانند.

بازار کار رشته حقوق بین الملل

 1. قاضی
 2. وکیل
 3. دادیار
 4. کارشناس و مشاور حقوقی
 5. سردفتر
 6. استاد دانشگاه
 7. پژوهشگر
 8. کارشناس گمرک
 9. فعالیت در شهرداری ها
 10. مشاور حقوقی بانک
 11. فعالیت در وزارت خانه ها و شرکت ها
 12. وکالت دعاوی دادگستری.

توجه:

فارغ التحصیلان رشته حقوق برای ورود به حوزه وکالت باید پروانه رسمی وکالت دریافت کنند. به این منظور باید در آزمون وکالت که هر ساله برگزار می شود، شرکت کرده و قبول شوند.

برای مشاهده سایر رشته های کارشناسی ارشد کلیک کنید
رشته تولید سیما

دانشکده صداو سیما

در مقطع کارشناسی ارشد

تعریف و هدف رشته تولید سیما:

دوره کارشناسی ارشد تولید سیما یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت نیروی متخصص و خلاق جهت تهیه و تولید برنامه های رادیو و تلویزیونی برای سازمان های صداوسیما در جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به تمرکز تولید برنامه های رادیو، تلویزیونی کشور و گسترش شبکه های متعدد تلویزیونی و با توجه به تهاجم شبکه های ماهواره ای بیگانه و نیاز به تولید برنامه متناسب با نیازهای فرهنگی کشور، تربیت نیروهای مؤمن، متعهد و خلاق در این بخش از فعالیتها از اهم امور است. دانش آموختگان این رشته متناسب با نیازهای تولیدی صداوسیما، توانایی ساخت و تولید برنامه های رادیو، تلویزیونی و ارایه شیوه های جدید تحلیل و تولید برنامه های در عین حال آموزش نیروهای هنری و اجرایی مؤثر در تولید یک برنامه تلویزیونی را کسب خواهند کرد.

 

 1. طول دوره:

طول متوسطه دوره، حداکثر ۳ سال یا ۶ نیمسال تحصیلی است. برای دانشجویانی که از دوره های کارشناسی رشته های هنر وارد این دوره می شوند لازم است ۹ واحد را به عنوان دروس پیش نیاز طبق جدول شماره (۱) بگذرانند.

 

الف: جدول دروس پیش نیاز

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی
۱ اصول فنی تلویزیون ۲ ۳۴
۲ ارتباط جمعی ۲ ۳۴
۳ روش تحقیق در تولید برنامه های تلویزیونی ۲ ۱۷ ۳۴
۴ تولید برنامه های تلویزیونی ۳ ۳۴ ۳۴ ردیف ۱
۵ سمینار تولید در تلویزیون ۲ ۳۴
۶ سیر تحول فیلم و تلویزیون ۲ ۳۴
۷ زبان تخصصی ۲ ۳۴
۸ کامپیوتر ۲ ۳۴
جمع ۱۷

دروس جبرانی طبق آئین نامه برای هر دانشجو از ۲۴ واحد تجاوز نمی کند.

ب: جدول دورس الزامی (اصلی و تخصصی)

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی
۱ مخاطب شناسی تلویزیون ۲ ۳۴
۲ برنامه سازی تلویزیونی پیشرفته ۱ ۳ ۱۰۲ مبانی تولید تلویزیون
۳ برنامه سازی تلویزیونی پیشرفته ۲ ۳ ۱۰۲ ردیف ۲
۴ برنامه سازی تلویزیونی پیشرفته ۳ ۳ ۱۰۲ ردیف ۳
۵ تهیه کنندگی برای تلویزیون ۳ ۳۴ ۳۴
۶ بررسی و تحلیل آثار تلویزیونی ۳ ۳۴ ۳۴
۷ جامعه شناسی هنر و ارتباطات ۳ ۵۱
جمع ۲۰

ج: جدول دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی
۱ آشنایی با فرهنگ عمومی ۲ ۳۴
۲ طراحی برای تولید ۲ ۳۴
۳ زیبایی شناسی تصویر در تلویزیون ۲ ۳۴
۴ برنامه سازی گزارشی ۲ ۱۷ ۳۴ ردیف ۲
۵ سمینار حکمت و هنر اسلامی ۲ ۳۴
۶ سمینار بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی ۲ ۱۷ ۳۴ روش تحقیق در تولید برنامه های تلویزیونی
۷ شناخت ابزار در تلویزیون و سینما ۲ ۳۴
۸ سمینار رسالت صدا و سیما ۲ ۳۴
۹ مبانی اخلاقی برنامه سازی ۲ ۳۴
۱۰ نقد و تحلیل برنامه های تلویزیون ایران ۲ ۳۴
جمع ۲۰

بازار کار رشته تولید سیما:

نظر به اختصاصی بودن این رشته برای تولید صدا و سیما و امکان بهره برداری از امکانات اختصاصی سازمانهای مربوطه برای آموزش دانشجویان، این رشته نقش مستقیم در ارتقای کیفی برنامه های رادیو و تلویزیون خواهد داشت. در ضمن فارغ التحصیلان می توانند در زمینه تدریس در مراکز نیازمند به این تخصص ها مشغول به فعالیت شوند.

برای مشاهده سایر رشته های مقطع کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید
معرفی مرکز تخصصی جامعه المصطفی

جامعة المصطفی العالمية نهادي علمي و بين المللي با هويت حوزه اي است که با هدف گسترش علوم اسلامي، انسانی و اجتماعی، با رويكرد آموزشي، پژوهشي و تربيتي، اهتمام دارد که انبوهي از داوطلبان را از سراسر گيتي تحت پوشش قرار دهد و فرصت كم نظيري براي تشنگان زلال معارف اسلامي و هدايت قرآني در سراسر جهان فراهم آورد تا ضمن تربيت مجتهدان، عالمان و متخصصان پارسا و متعهد، به تبيين، توليد و تعميق تفكرات و انديشه هاي اسلامي و نشر و ترويج اسلام ناب محمدي همت گمارد. اين نهاد علمي بین المللی بيش از ۵۰۰۰۰ دانش پژوه مرد و زن را از ۱۲۲ مليت، تحت تعليم و تربيت خود داشته که تاكنون، بيش از ۲۵۰۰۰ نفر از آنان دانش آموخته شده اند.

جامعه المصطفی فقط مخصوص طلاب غیرایرانی برادر و خواهر می باشد اما در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تعداد محدودی طلبه ایرانی هم جذب می کند.

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسی

نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد در قم:

اخلاق اسلامی، اصول و فقه اسلامی، اهل‌بیت‌شناسی، تاریخ اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، تاریخ تمدن اسلامی، تاریخ معاصر جهان اسلام، تفسیر علوم قرآن، حقوق خصوصی، دین و رسانه، روابط بین‌الملل، روان‌شناسی تربیتی، روان‌شناسی شخصیت، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی، عرفان و تصوف، علوم حدیث، علوم سیاسی، علوم و فنون قرائات، فقه تربیتی، فقه خانواده، فقه سیاسی، فقه مقارن، فقه و حقوق قضایی، فقه و معارف اسلامی (قرآن، فلسفه، کلام، تاریخ)، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، مالیه و بانکداری اسلامی، مدیریت سیاست‌گذاری، مشاوره، مطالعات اسلامی.

نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد در مشهد مقدس:

کلام اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، روان‌شناسی تربیتی، حقوق جزا و جرم‌شناسی.

نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد در تهران و البرز:

مطالعات اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، فقه خانواده،

نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد در اصفهان:

کلام اسلامی، فقه و معارف اسلامی (قرآن، فلسفه)، زبان و ادبیات عربی، حقوق جزا و جرم‌شناسی،

نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد در گرگان:

اصول و فقه اسلامی، فلسفه اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، حقوق خصوصی، تفسیر و علوم قرآن

نام رشته های مقطع کارشناسی ارشد در آشتیان:

اصول و فقه اسلامی

نام رشته های مقطع دکتری در قم:

تفسیر تطبیقی، اندیشه معاصر مسلمین، تاریخ اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، جریان‌های کلامی معاصر، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق خصوصی، سیر پیامبر(ص)، علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، علوم حدیث تطبیقی، فقه اسلامی، فقه تربیتی، فقه خانواده، فقه سیاسی، فقه قضایی، فقه مقارن، فقه و معارف اسلامی (تاریخ اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی)، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، قرآن و علوم (حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، روان‌شناسی، بهداشت و سلامت، نجوم)، مدرسی معارف اسلامی (اخلاق اسلامی).

نام رشته های مقطع دکتری در اصفهان، مشهد و گرگان:

تفسیر تطبیقی، اندیشه معاصر مسلمین، جریان‌های کلامی معاصر، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق خصوصی، قرآن و علوم (علوم تربیتی،‌ حقوق)، فقه مقارن، فقه و معارف اسلامی (تاریخ اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، کلام اسلامی)، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی.

ظرفیت پذیرش:

۲۰ درصد از متقاضیان ایرانی

شرایط پذیرش مرکز تخصصی جامعه المصطفی:

شرايط عمومي

 • تدين به دين مبين اسلام؛
  • التزام به مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران؛
  • برخورداري از صلاحيت‌هاي اخلاقي و اعتقادي؛
  • سلامت كامل جسمي و روحي؛
  • نداشتن منع قانوني براي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران؛
 • تعهد به اتمام دوره مورد نظر.

دوره كارشناسي ارشد

 • داشتن شرايط عمومي؛
 • حداكثر سن ۳۵ سال؛
 • ارائه مدرك كارشناسي؛
 • دارا بودن معدل کل حداقل ۱۴ در دوره کارشناسی
 • قبولي در آزمون دوره؛
 • تسلط به زبان فارسي و آشنايي با زبان عربي؛
 • موفقيت در مصاحبه ويژه دوره؛

دوره دكتري

• داشتن شرايط عمومي؛
• داشتن حداقل معدل کل ۱۶ در سطح سه یا کارشناسی ارشد.
• ارائه مدرك كارشناسي‌ارشد؛
• قبولي در آزمون دوره؛
• موفقيت در مصاحبه ويژه دوره.

تلفن قم: ۷۱۷۲۴۱۵ ۲۵۳

آدرس سایت:

آدرس پستی: قم، خیابان معلم، جامعه المصطفی (ص)

تلفن مشهد: ۰۵۱۳۸۵۵۷۳۱۰

آدرس مشهد: میدان ده دی، بین امام خمینی ۳۵ و ۳۷

تلفن اصفهان: ۰۳۱۳۴۴۹۰۰۹۴

آدرس اصفهان: خیابان عبدالرزاق، بازارچه حاج محمد جعفر، آخر بازارچه سمت راست

تلفن تهران: ۰۲۱۸۸۳۱۹۹۷۹

آدرس تهران: میدان ۷ تیر، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه هشتم غربی، پ ۴

تلفن گرگان: ۰۱۷۳۲۴۲۲۶۲۷

آدرس گرگان: کیلومتر یک جاده گرگان ساری، جامعه المصطفی

تلفن آشتیان: ۰۸۶۳۷۲۲۶۷۲۲

آدرس آشتیان: بلوار معلم خیابان البرز
چرا شهاب مرادی باشیمشهاب مرادی هم یک طلبه است

شهاب مرادی یک روز درصفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که نه هزار نفر در صف انتظار مشاوره با او هستند و از مخاطبان خود خواست تا پیشنهاد دهند که چگونه پاسخ آن ها را بدهد.

اقبال مردم به متخصصین همیشه از ملاک ها و نشانه های موفقیت افراد است. هرچه اقبال بیشتر باشد، معنایش نیاز بیشتر مردم به تخصص آن فرد و نشانه دانش و مهارت نیاز محور اوست. چه بسیار افرادی که دارای تخصص و دانش هستند اما ناشناخته باقی مانده اند و کسی از آن ها سراغی نمی یگیرد. دلیل آن دو چیز می تواند باشد. یا دانش و تخصص آن ها پاسخگوی نیازهای فعلی مردم نیست و با نیازهای آن ها مرتبط نیست و یا مهارت تبدیل دانش خود به پاسخ های روشن و شفاف و کاربردی را ندارد.

به نظر شما حجه الاسلام شهاب مرادی و یا امثال او که در مسیر طلبگی خود توانسته اند اقبال مردم را به دست آورند، چه کرده اند تا بتوانند امروز این جایگاه را پیدا کنند؟ آیا تنها فردی که در حوزه تربیت و خانواده دارای تخصص است، ایشان است؟ آیا متخصصین دیگری وجود ندارند تا در حوزه خانواده و تربیت فرزند به جامعه راه حل ارائه کنند؟

پاسخ روشنی وجود دارد که می تواند الگوی سایر طلاب برای پیمودن راه موفقیت باشد. اما قبل از آن باید بگوییم چه ضرورتی دارد که ما از این الگو تبعیت کنیم.

دینی که ما طلاب متکفل فهم درست ، تبلیغ و اقامه آن هستیم به معنای سبک زندگی الهی در هر عرصه و زمانه است. دین آمده است تا انسان را تربیت کند. رعایت اقتضائات زمانی و مکانی در فهم و تبلیغ دین از مسائلی بوده که فقها و علمای دینی به آن اهتمام داشته اند و کتاب ها و رساله های بسیاری در این حوزه به نگارش درآمده است. نمونه های بسیار زیادی در کلمات و فتاوای امام خمینی (ره) این مرجع وعالم بزرگ و روشن ضمیر دینی وجود دارد که به ما می فهماند در نظر گرفتن اقتضائات زمانه و نیاز جامعه می تواند درفهم دین و سپس تبیلغ آن اثر گذار باشد. مصداق روشن آن نیز فتوای ایشان در تبیین حکم شطرنج بر فرض تغییر موضوع است.

حرکت نیاز محور، درست به معنای رعایت اقئضائات مکان و زمان در فهم و تبلبغ دین است. آنچه امروزه و در ۴۰ سالگی حکومت اسلامی و در ابتدای گام دوم انقلاب از اهمیت فراوانی برخوردار است، ارائه پاسخ های روشن وشفاف دینی به مسائل امروز جامعه و نظام اسلامی حتی در سطح حکومت داری و اداره جامعه است.

مرحوم امام خمینی(ره) در توصیه به طلاب و فقها و عالمان دین به این مضمون فرموده اند، ما امروز نیاز به فقه عکاسی، فقه سینما و تئاتر، فقه محیط زیست و… داریم. و این جز به معنای ارائه پاسخ های روشن دینی در همه مسائل مبتلابه جامعه در هر عرصه و زمانه نیست.

تا زمانی که ما در تحصیل علوم دینی در حوزه های علمیه به دانش موجود در درس و بحث اکتفا کنیم و به دنبال تحصیل علوم بین رشته و روزآمد و مطابق نیازهای کنونی جامعه نرویم و همچنین برای تبدیل دانش و علوم دینی به پاسخ های متناسب با نیازهای فعلی جامعه، مهارت لازم را کسب نکنیم، به راستی نتوانسته ایم رسالت طلبگی خود را به انجام برسانیم.

استاد رحیم پور ازغدی در جمع اساتید فقه و اصول حوزه علمیه فرموده اند: امروزه سوالات بسیار زیادی در حوزه مسائل و معضلات جامعه وجود دارد که بسیاری از مراجع و فقها نیز به ارائه پاسخ روشن، دقیق و صحیح دینی نپرداخته و صرفا قواعد کلی فقهی و راه حل های کلی را ارئه فرموده اند. در حالی که ما مطابق روایات و همچنین براهین خاتمیت و جامعیت دین، می دانیم که دین برای باز کردن بن بستها و گره های کور آمده است و هیچ بن بستی در اسلام وجود ندارد.

به راستی چه کسی متکفل شناخت دین، تبلیغ و اقامه آن در جامعه کنونی است؟ آیا جایی غیر از حوزه های علمیه باید بیاید و این خلا بزرگ را نیز پر کند. سبک زندگی در دنیای کنونی مدعیان بسیار زیادی دارد. اما ما به عنوان طلاب حوزه های علمیه ادعا کرده ایم که آخرین، اصیل ترین، جامع ترین و بهترین سبک زندگی را در چنته داریم. ولی برای دردها و نیازهای جامعه نسخه کاربردی نداریم. در این صورت نسخه های کاربردی که در درجه های بعدی قرار دارد جایگزین نسخه شفابخش دین خواهد شد و طبیعتا طلاب نیز جایگاه خود را به عنوان متولیان عرضه سبک زندگی از دست خواهیم داد.

همین حالا که در حال نگارش این سطور هستم همزمان برنامه آئینه خانه را میبینم و باز به این سوال می اندیشم که به راستی چه عاملی موجب موفقیت جناب مرادی شده است و از مجری برنامه می شنوم که خطاب به ایشان می گوید: همین ارتباط خوب شما با مردم است که مردم شما را دوست دارند و به سمت شما گرایش دارند. و چه کم هستند روحانیونی که مثل شما با مردم ارتباط داشته باشند.

ضروری است و راه فراری از آن نیست که ما هم بیاندیشیم، راه برقراری ارتباط با مردم در این زمانه چیست؟ راه مناسب عرضه سبک زندگی به جامعه چیست؟ برای عرضه دین به جامعه و پاسخ به سوالات مهم آن ها به چه دانش و مهارتی نیاز داریم؟

پاسخ به این سوالات سرنوشت طلبگی ما را دچار تغییر و بهبود خواهد کرد. موفق و موید باشید.