1

مسیر طلبه استارتاپی برای طلبه ها

اســتارتاپ «مســیر طلبه» توسط ســید حمید فتاحى معصوم بنیانگذارى شده است. سید حمید فتاحى متولد سال ۱۳۶۲ در شهر مشهد است. ایشان در سال ۱۳۸۰ وارد حوزه علمیه شده و در سال۹۰ سطح سه حوزه را در رشــته فقه و اصول به پایان رسانده است. ایشان همچنین کارشناسى ارشد رشته فقه و مبانى حقوق را در دانشگاه خوانده و در حال حاضر مشغول تحصیل در درس خارج و تدریس در سطح یک و دو حوزه علمیه است. مسیر طلبه یکى از استارتاپ هاى شــتابدهنده فردوسى در مشهد است.

ایده مسیر طلبه چطور شکل گرفت؟

ما به این دلیل که خودمان در حوزه رشــد کرده بودیم، با نیازها و دغدغه هاى حوزویان و همچنین معضلات و مشکلاتى که دامنگیر بسیارى از طلاب است، آشنا بودیم. یکى از بزرگ ترین چالش هاى پیش روى طلاب جوان، ســردرگمى در انتخاب رشــته، هدف و زمینه خدمات آنها به جامعه بود. همین خلأ باعث شکل گیرى ایده مسیر طلبه شد که خوشبختانه توانست به سرعت جاى خود را در حوزه علمیه پیدا کند. استارتاپ مسیر طلبه ایجاد شــد تا دغدغه هاى طــلاب را در زمینه آموزش مهارت هاى دوران طلبگى برطرف کند.

قبل از اینکه اســتارتاپ مســیر طلبه را راه اندازي کنید، مشغول چه کارى بودید؟

قبــل از ورود بــه دنیاى پرهیجــان کار آفرینى و استارتاپ مشغول درس و بحث بودم و البته پیش از راه اندازى این استارتاپ در مرکز رشد فناورى هاى فرهنگى و زیارت در پارك علم و فناورى خراسان به مــدت ۳ســال روى یک اســتارتاپ دیگر کار کردیم. آن اســتارتاپ اپ و مپ نام داشــت و در حوزه گردشگرى و زیارت فعالیت مى کرد و اتفاقا روند موفقیت آمیزى هم داشت اما به دلیل دغدغه زیادى که نسبت به حوزویان داشتم، از آن شرکت جدا شدم و استارتاپ مسیر طلبه را ایجاد کردم.

خدماتى که مســیر طلبه به طــلاب ارائه مى دهد، چه مواردى را در برمى گیرد؟

کار اصلى استارتاپ مســیر طلبه تولید محتواى مــورد نیاز طلاب بــراى انتخاب مســیر صحیح طلبگى و کارآمدســازى آنان براى رســیدن به موفقیت در راســتاى انجام رســالت هاى طلبگى اســت. خدمات ما در حوزه آمــوزش مهارت هاى ویژه توانمندسازى طلاب در عرصه ارائه خدمات اجتماعى و ادارى است. البته دریافت این خدمات سه مرحله پیش نیاز دارد که در این زمینه نیز کلیه اطلاعات لازم را بــه صورت رایگان در اختیار آنان قرار مى دهیم.

خدماتى که ما به طلاب ارائه مى دهیم، از دو بخش اصلى تشکیل مى شــود که بخش اول مربوط به هدایت تحصیلى و شــغلى طــلاب و بخش دوم آن ســامانه مهارت آموزى طلاب است. در بخش اول که مربوط به هدایت تحصیلى و شغلى است، طلاب از سه مســیر خدمات را دریافت مى کنند؛ اول خودشناســى بر اســاس مــدل mbti ،دوم آشــنایى با اهداف و رسالت هاى پیش روى طلاب و ســوم معرفى کلیه رشــته ها و مراکز تخصصى و دانشــگاه هاى حوزوى. بخش دوم نیز ســامانه مهارت آموزى طلاب است که از موضوعات مختلفى مانند مهارت هاى عمومى، مهارت هاى تخصصى، تکنیک هاى مهارتى و مقالات انگیزشى، آموزشى تشکیل شده است. این مهارت ها شامل محتواهاى آموزشــى در قالب هاى مختلفــى همچون متن، صوت، ویدئوهاى آموزشى و همچنین پادکست ها و موشــن گرافیک هاى آموزشــى ارائه اســت. از محتواهاى ارائه شــده آزمون آنلایــن گرفته و در پایان گواهى شــرکت در دوره صادر مى شود که مورد تایید مرکز نوآورى و شکوفایى حوزه علمیه خراسان است.

از چه زمانى کار خود را آغاز کردید؟

تعیین ماموریت اســتارتاپ ما از اوســط سال ۹۶ آغاز و رونمایى از آن انجام شد. البته ما کار خود را از سال ۹۵ شروع کردیم و با برگزارى کارگاه هاى مهارت آموزى حضــورى در مدارس علمیه، خود را به طلاب معرفى کردیم و بعد از تشــکیل تیم و تدوین چشم انداز ۵ساله کار خود را به طور رسمى آغاز کردیم.

سرمایه اولیه تان براى شروع کار چقدر بود؟

ما فعالیت خود را در شــتاب دهنده فردوســى و با همان ســرمایه اولیه اى که شــتاب دهنده در اختیار مان قرار داد، شــروع کردیم. براى بسیارى از هزینه ها مثل محل اســتقرار تیم، تولید محتوا، برگزارى کلاس ها و ســایر هزینه هاى مصرفى از طرف شتاب دهنده فردوســى حمایت شدیم، اما اکنون براى برداشــتن گام توسعه اى خود تقریبا نیاز به ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه داریم تا بتوانیم کسب و کار خود را گسترش دهیم.

از زمانی که اســتارتاپ خود را راه اندازى کردید، چه تعداد کاربر از خدمات شما استفاده کرده اند؟

تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در دوره هاى آموزشى حضورى ما شرکت کرده اند. در مسیر طلبه بیش از ۱۰هزار برگه و مستند تست شخصیت شناسى وجود دارد که در نوع خود آمار قابل توجهى است و همین موضوع باعث شده تا سایت ما بازدید قابل توجهى به خصوص در میان حوزویان داشته باشد.

شیوه درآمدزایى تان چگونه است؟

فروش دوره هاى مجازى، دریافت حق عضویت در ســایت، برگزارى کارگاه هاى آموزشى حضورى، ارائه مشــاوره هاى تخصصــى و همچنین فروش محصولات فیزیکى متناســب با محتواى سایت، موارد اصلى کسب درآمد ماست.

از وقتى که استارتاپ خود را راه اندازى کردید، چقدر فروش داشته اید؟

گردش مالى ســالانه ما نزدیک بــه ۱۰۰ میلیون تومان اســت که با توجه به هزینه هاى انجام شده، خوشبختانه موفق شدیم ضمن جبران هزینه ها، سود هم داشته باشیم.

براى معرفى اســتارتاپ خود و اینکه بیشتر شناخته شوید، چه کارهایى را انجام دادید؟

دوره هاى آموزشى و انگیزشى زیادى را به صورت رایگان در جمع هاى طلبگى و در مدارس علمیه که مشــتریان بالقوه ما در آنجا یافت مى شــوند، برگزار کردیم. روى ســئوى ســایت مان به طور تخصصى و برنامه ریزى شده کار کردیم. بزرگان زیادى را با فعالیت خود آشــنا کردیم تا آنها، ما را در مجامعى که حضور مى یابند، معرفى کنند.

از فضاى مجازى به خصوص اینستاگرام استفاده کردیم و با ارائه محتواهاى جذاب سعى در جذب مخاطب کردیم.

مهم ترین چالش پیش روى شما از وقتی که کارتان را شروع کردید، چه چیزي بوده؟

ما براى اینکه بتوانیم محتواى متناســب با ذائقه مخاطب تولید کنیــم، نیاز به متخصصانى داریم که فضا و ذائقه طلبگى و ادبیات آن را بشناسند، اما واقعا در این حــوزه کمبودهاى زیادى داریم.

از طرفى در حوزه علمیــه وجود متخصص براى مهارت آموزى تقریبا نزدیک به صفر اســت و از ســوى دیگر، افراد متخصص با ادبیات و فضاى حاکم بر حوزه آشنا نیســتند. کمبود متخصص مهارت آموزى آشــنا با فضاى حوزه اصلى ترین چالش ما از ابتدا تاکنون بوده است.