رشته بررسی کلامی ادیان و فرق

معرفی رشته بررسی کلامی ادیان و فرق سطح سه حوزه علمیه
image_pdfimage_print

معرفی رشته بررسی کلامی ادیان و فرق سطح سه حوزه علمیه

معرفی رشته بررسی کلامی ادیان و فرق سطح سه حوزه علمیه

ماده ۱- عنوان

عنوان رشته، «بررسی کلامی ادیان و فرق با چهار گرایشِ  «نقد وهابیت» «نقد فرق انحرافی» «نقود تصوف» و «نقد مسیحیت» در مقطع سطح سه است

ماده ۲- اهداف رشته بررسی کلامی ادیان و فرق

 1. شناخت استدلالی مبانی و مسائل اعتقادی براساس قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام و دفاع از آن؛
 2. شناخت و نقد دیدگاه های انحرافی یکی از گرایشهای فوق و تقویت توان پاسخگویی به پرسش ها و شبهات روز در حوزة کلام با گرایش انتخابی؛
 3. افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی و زمینه سازی جهت گسترش پژوهش  در حوزة کلام  با گرایش انتخابی؛
 4. تربیت نیروهای متعهد و توانمند در حوزة کلام اسلامی و گرایش انتخابی ،در عرصه هاى آموزش، تبلیغ و پژوهش؛
 5. شناخت منابع و مآخذ مرتبط با کلام اسلامی و گرایش انتخابی و ایجاد توان فهم آن؛
 6. زمینه سازی برای تربیت استادِ دروسِ کلامی با گرایش انتخابی؛
 7. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به سطح علمی بالاتر؛
 8. ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینة فقه و اصول و استفاده از منابع فقهی واصولی .

 

ماده ۳- نظام آموزشي

نظام آموزشی این رشته، نیم سالی درسی و حضوری است و طول دوره بدون احتساب پایان نامه حداقل شش وحداکثر هشت نیم سال است.

ماده ۴- شرایط پذیرش رشته بررسی کلامی ادیان و فرق

 1. احراز صلاحیت های عمومی و اخلاقی براساس آیین نامه های مصوب؛
 2. دارا بودن مدرك علمی سطح دو؛
 3. قبولی در آزمون ورودی و مصاحبة علمی.

 

ماده ۵- دروس پیش نیاز 

هدف ساعت      عنوان درس ردیف
آشنایی بیشتر با مباحث خداشناسی )اثبات ذات، صفات فعلیه و ذاتیه، مراتب فعلِ  الهی( ،نبوت )ضرورت ،ویژگی ها، وظایف و اختیارات نبی، نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام( و معاد)حقیقت مرگ، عالم برزخ، قیامت و ویژگی هاي آن(  ۹۶ كلام اسلامی ۱ تا ۳  ۱
آشنایی با راه ها و ابزار شناخت و ارزیابی آنها و دیدگاه اندیشمندان اسلامی در این زمینه  ۳۲ معرفت شناسی  ۲
آشنایی با آموزه ها، روش ها و كتب اصلی فرقه هاي مهم كلامی تشیع و تسنن و فرقه هايغالی )غیر از وهابیت، بهاییت و تصوف(  ۳۲ فرق و مذاهب كلامی  ۳
آشنایی با علم كلام )فرق آن با فلسفه و علوم دیگر(، موضوع، غایت و مباانی آن، تبیاینحجیت روش هاي عقلی و نقلی و شرائط آنها و آشنایی با سیر تكون و تطور علام كالام،مشرب هاي كلامی، متكلمین بزرگ، منابع و مآخذ مهم كلامی  ۳۲ كلیات و تاریخ علم كلام  ۴
آشنایی با مسائل مهم ، جدید و رائج كلامای، ماننادم منشا  و قلمارو دیان، سكو،ریسام،تكثرگرایی، دین و اخلاق و علم و دین  ۳۲ مسائل جدید كلامی  ۵
شناخت اعتقادات، تاریخ، متون مقدس و شخصیت هاي ادیان ابتادایی  و زناد  جهاان باهویژ  ادیان شرق و یهودیت  ۳۲ آشنایی با ادیان  ۶
بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران  ۳۲ تاریخ معاصر  ۷
 ایجاد توان درک مطلب و ترجمة متون ساد  مرتبط با گرایش  ۶۴+۱۲۱

نظري عملی

زبان )عمومی(  ۸
   ۰۵۴ جمع

 

تبصره: فارغ التحصیلان سطح ۲ گرایش کلام و طلابی که دروس پیش نیاز را در مراکز معتبر گذرانده باشند، در صورت مطابقت هشتاد در صدی سرفصل ها، از گذراندن این دروس معاف هستند.

ماده ۶- عناوین و مشخصات کلی دروس

ساعت عنوان ردیف
 ۶۲۴ دروس عمومی سطح ۳  ۱
 ۶۷۲ دروس مشترک چهار گرایش  ۲
۵۶۵ تا ۵۹۲ دروس تخصصی هر گرایش  ۳
۶۵۸۶  تا  ۶۵۵۵ جمع کل

 

ماده ۷- عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

الف. دروس عمومی

هدف ساعت عنوان درس ردیف
شناخت استد،لی مسائل مهم فقه طبق برنامه مركاز مادیریت در ساطح ساه )از القاول فایماهیه العیب تا آخر مكاسب(  ۱۶۵ فقه  ۱
شناخت استد،لی مباحث مهم اصولی طبق برناماه مركاز مادیریت در ساطح ساه )جلاد اولكفایه ا،صول از ابتداي المقصد الثانی فی النواهی تا پایان جلد دوم(  ۳۲۵ اصول  ۲
ایجاد توان بهره گیري از متون عربی جدید در حوزه مباحث فرق و ادیان  ۱۶+۳۲

نظري عملی

عربی معاصر  ۳
تقویت توان تحقیق و پژوهش در مسائل فرق و ادیان از طریق آموزش روش هااي تحقیاق وكیفیت بهره برداري از ابزار و منابع  ۱۶+۳۲

نظري عملی

روش تحقیق

پیشرفته

 ۴
ایجاد توان مهارت تدریس با آموزش روش ها و فنون كلاسداري و ارزشیابی  ۱۶+۳۲

نظري عملی

روش تدریس  ۵
   ۶۲۰ جمع

 دروس مشترك

هدف ساعت    عنوان درس ردیف
شناخت مبانی، قواعد، ضوابط، روش ها و مراحل تفسیر صحیح قرآن كریم  ۳۲ قواعد و روشهاي تفسیر قران   ۱
شناخت مبانی، قواعد و روش هااي مارثر در فهام حادیث ضامن قرائات برخای از احادیاثاعتقادي، اجتماعی و اخلاقی  ۳۲ فقه الحدیث   ۲
شناخت مباحث مهم خداشناسی، نبوت، معاد و امامت به صورت متن محور  ۱۲۱ كلام اسلامی ۱ تا ۴   ۳
تبیین مبانی و قواعد علم كلام مانند حجیت عقل، قرآن و سنت، حسن و قبح عقلای، قاعاد لطف، حجیت خبر واحد در مسائل اعتقادي   ۳۲ مبانی و قواعد علم كلام   ۴
شناخت و بررسی استد،لی مسائل مهم  و جدید كلامی مانناد عقالگرایای و ایماان گرایای،معرفت و تجربة دینی  ۳۲ مسائل جدید كلامی   ۵
شناخت مباحث فلسفی مهم و داراي كاربرد در علم كلام مانند احكام وجود، علات و معلاول،قوه و فعل و الهیات بالمعنی ا،خص  ۶۴ حكمت اسلامی   ۶
تبیین نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت و شناخت استد،لی مشاروعیت، شارایط، وظاایف واختیارات حاكم اسلامی از دیدگاه شیعه، با رویكرد كلامی  ۳۲ و،یت فقیه   ۷
شناخت دقیق دیدگاه  قرآن و روایات در ماورد نفاس انساان، ابعااد، قاوا و كاركردهااي آن ومباحثی مانند رابطة روح و جسم ،ویژگی هاي انسان كامل، خلقت، رشد و تكامل انسان، جبر واختیار، تجرد روح، سعادت و شقاوت انسان و پاسخ به شبهات مرتبط  ۳۲ انسان شناسی   ۸
آشنایی با مبانی، روش و مسائل اساسی عرفان اسلامی و مراحل سیر و سلوک آن با رویكاردبه مكتب اهل بیت علیهم السلام با محوریت كتاب «در جساتجوي عرفاان اسالامی» از آیات اللهمصباح یزدي  ۳۲ عرفان اسلامی  ۹

 

هدف ساعت    عنوان درس ردیف
شناخت شیوه هاي رفتاري و گفتاري اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با فرق و ادیان   ۳۲ سیر  اهل بیت علیهم السلام

در مواجهه با فرق و ادیان

  ۱۰
آشنایی با اصول و روشهاي روان شناختی ارتباط با آسیب دیدگان از فارق و ادیاان و شایو ارائه مشاوره به آنان و كسب مهارت هاي آن ۱۶+۱ نظري عملی مهارت هاي ایجاد ارتباط   ۱۱
ایجاد توان مناظره با شناخت روش ها، مراحل و آداب مناظره و استد،ل  ۱۶+۳۲

نظري عملی

مهارت هاي مناظره   ۱۲
بررسی و نقدِ بكارگیري ترفندهاي فرارََوانی مانند هیپنوتیزم، شفا دِِهای، ریكای، روشان بینای،تله پاتی و… در تبلیغ فرق و ادیان انحرافی   ۱+۱۶

نظري عملی

ترفندهاي تبلیغی ادیان و فرق انحرافی   ۱۳
تبیین آموزه مهدویت، مبانی و مسائلی مانندم فلسفة غیبت و انتظار، آثار وجودي اماام غایاب،ظهور و علائم آن، حكومت حضرت مهدي از دیدگاه شیعه  ۳۲    مهدویت   ۱۴
شناخت و بررسی سیر تاریخی شیعه، شخصیت ها و آثار مهم، فرق و دولت هاي مهم شیعی ازآغاز تا كنون و شناخت تمدن عظیم اسلامی و جایگاه معارف و اندیشمندان شایعه در  خلاقتمدن اسلامی  ۳۲ تاریخ تشیع   ۱۵
ایجاد توان فهم متون تخصصی مرتبط با گرایش، به عربی در دو گرایش نقد وهابیات و نقادفرق انحرافی، و به انگلیسی در دو گرایش نقد مسیحیت و نقد تصوف  ۱۶+۳۲

نظري عملی

زبان تخصصی   ۱۶
شناخت احكام فقهی معاشرت مسلمین با پیروان فرق و ادیان و احكام فقهی ویژ  مستبصرینو مرتدین  ۱۶

 

احكام معاشرت با پیروان فرق و ادیان   ۱۷
    ۶۷۲ جمع

 

ج: دروس تخصصی گرایش نقد وهابیت:

هدف ساعت عنوان درس ردیف
بررسی ادلّّة نقلی و عقلی امامت امیرالمرمنین علیه السلام و خلافت بلافصل ایشاان و نقاددیدگاه عامه همراه با بررسی شبهات  ۴۱ امامت

امیرالمرمنینعلیه السلام

 ۱
بررسی ساختار، سند و محتواي صحاح ستّّه از دیدگاه اهل سنت به ویژه سلفیه  ۳۲ سلفیه و صحاح ستّّه  ۲
شناخت چگونگی پیدایش، سیر تطور، شخصیت ها و منابع مهم جریاان هااي سالفی باات كید بر وهابیت  ۱۶ جریان شناسی

سلفی گري

 ۳
شناخت، آراء و عقاید وهابیت به ویژه ابن تِِیمیه و محمدبن عبدالوهاب  ۶۴ أراء و عقاید وهابیت

)۱( و )۲(

 ۴
بررسی و نقد آراء و عقاید وهابیت نوظهور )مانند طالبان ،القاعاده، داعاش(، ویژگایهاا،عوامل و اهداف شكلگیري آنها  ۱۶ وهابیت نوظهور  ۵
شناخت و بررسی انتقادات علماي اهل سنت به ویژه سلفیها بار وهابیات باا اشااره باهشخصیت ها و منابع  ۱۶ نقد اهل سنت بر وهابیت  ۶

   

شناخت روش ها، ابزارها و شگردهاي جریانات و شخصایت هااي وهاابی و راهكارهاايمقابله با آن  ۱۶ شیوههاي تبلیغی وهابیّّت  ۷
شناخت اصول شبهه شناسی و پاسخ به مهمترین شبهات پیراماون عقایاد خاصاة شایعهمانندم علم غیب و كرامات ائمه، تحریف ناپاذیري قارآن، باداء، رجعات، تقیاه، جایگااهصحابه  ۳۲ شبهه شناسی )۱(  ۸
بررسی و تحلیل شبهات اهل سنت و وهابیت نسبت باه عقایاد و معاارف شایعه ماننادمشهادت حضرت زهرا علیها السلام، روابط اهل بیت و خلفا،  زواج ام كلثوم،  مهادویت، اماامحسین علیه السلام، و  شبهاتی در مورد كتاب كافی  ۴۱ شبهه شناسی )۲(  ۹
بررسی مهمترین مباحث فقهی مورد اختلاف بین مذاهب اسلامی و وهابیت  ۳۲ شذوذ فقهی وهابیت  ۱۰
آشنائی با فرق اهل سنت از جهت كلامی و فقهی و تبیین رابطه میاان آنهاا و وهابیاتضمن بررسی چگونگی پیدایش اهل سنت  ۳۲ وهابیت و فرق

اهل سنت

 ۱۱
شناخت و بررسی علم رجال از نظر اهل سنت و تاریخچة تحو،ت آن باراي  اساتفاده ازآن در نقد وهابیت  ۱۶ بررسی رجال اهل سنت  ۱۲
شناخت و بررسی علم درایه و مبانی صحت و س قم حدیث از نظر اهال  سانت و تااریخِتحو،ت آن، براي استفاده در نقد وهابیت  ۱۶ بررسی درایة اهل  سنت  ۱۳
ارائة یک پژوهش جامع، همراه با نقد و بررسی و تتبع كافی در وهابیت  ۹۶+۹۶ پایان نامه  ۱۴
 ۸۷۶ جمع

برای مشاهده سایر رشته های تخصصی سطح سه کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com