معرفی رشته تخصصی تبلیغ مدرسه علمیه مبارکه امام صادق علیه السلام مشهد

رشته تخصصی تبلیغ مدرسه علمیه امام صادق مشهد
image_pdfimage_print

معرفی رشته تخصصی تبلیغ مدرسه علمیه مبارکه امام صادق علیه السلام در مشهد مقدس

رشته تخصصی تبلیغ مدرسه علمیه امام صادق مشهد

تعریف رشته تبلیغ

سطح سه پیوسته رشته تبلیغ، اولین مقطع از این رشته است که در آن طلاب، مبانی اعتقادی، مسایل فقهی، مهارت های ارتباطی و روشهای لازم برای تبلیغ و مدیریت فرهنگی را می آموزند و توان تبلیغ و پاسخ گویی به نیازهای مربوط به آن را کسب می کنند و در پایان موفق به دریافت دانشنامه این رشته می شوند.

این رشته دارای شش گرایش می باشد که در سه بخش دروس مشترک، دروس عمومی و دروس تخصصی طی حداقل ۴ و حداکثر ۶ سال خوانده می شود.

اهداف رشته تبلیغ چیست؟

  1. گسترش و تبلیغ معارف الهی در میان جوامع اسلامی
  2. تبیین و دفاع از عقاید شیعه امامیه و پاسخ گویی به پرسش ها و شبهات
  3. تقویت مهارت های ارتباطی مورد نیاز
  4. تربیت مبلغان و مدیران فرهنگی برای نشر احکام و معارف اسلامی

عناوین دروس رشته تبلیغ چیست؟

فهرست دروس مشترک:

نوع درس ساعت

حضوری

تعداد

واحد

عناوین دروس عناوین كلی ردیف
نظری
تخصصی  ۳۲  ۲ روش برداشت از قرآن تفسیر   .۱
تخصصی  ۳۲  ۲ تفسیر موضوعی   .۲
تخصصی  ۳۲  ۲ روش برداشت از حدیث علوم حدیث   .۳
تخصصی  ۳۲  ۲ روش برداشت از ادعیه۱ تمرکز بر ادعیه عمومی   .۴
تخصصی  ۳۲  ۲ آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه   .۵
تخصصی  ۳۲  ۲ آشنایی با جوامع حدیثی فریقین   .۶
تخصصی  ۳۲  ۲ روانشنا سی عمومی روانشناسی   .۷
تخصصی  ۳۲  ۲ روانشناسی اجتماعی   .۸
تخصصی  ۳۲  ۲ روانشناسی تبلیغ   .۹
تخصصی  ۳۲  ۲ تاریخ تحلیلی اسلام)ص( تاریخ اسلام   .۱۰
تخصصی  ۳۲  ۲ تاریخ تحلیلی ائمه)علیه السلام(   .۱۱
تخصصی  ۳۲  ۲ تاریخ تشیع   .۱۲
تخصصی  ۳۲  ۲ جریان شناسی سیاسی   .۱۳
تخصصی  ۳۲  ۲ اصول ومبانی تبلیغ و ارتباطات مهارت تبلیغ   .۱۴
تخصصی  ۳۲  ۲ اصول  ومهارتهای مناظره   .۱۵
تخصصی  ۳۲  ۲ کارگاه آموزش احکام   .۱۶
تخصصی  ۳۲  ۲ اصول  و مهارتهای مشاوره و پاسخگویی دینی   .۱۷
تخصصی  ۳۲  ۲ کارگاه وعظ و خطابه   .۱۸
تخصصی  ۳۲  ۲ جامعه شناسی تبلیغ   .۱۹
تخصصی  ۳۲  ۲ مخاطب شناسی ۱   .۲۰
تخصصی  ۳۲  ۲ مخاطب شناسی ۲   .۲۱
تخصصی  ۳۲  ۲ شیوه های تبلیغ در جهان معاصر   .۲۲
تخصصی  ۳۲  ۲ سواد رسانه ای   .۲۳
تخصصی  ۳۲  ۲ نظام تربیتی اسلام   .۲۴
تخصصی  ۳۲  ۲ کلام مقارن )۱( خداشناسی و شبهات مرتبط کلام اسلامی   .۲۵
تخصصی  ۳۲  ۲ کلام مقارن )۲( نبوت و شبهات مرتبط   .۲۶
تخصصی  ۳۲  ۲ کلام مقارن )۳( امامت و شبهات مرتبط   .۲۷
تخصصی  ۳۲  ۲ کلام مقارن )۴( معاد و شبهات مرتبط   .۲۸
تخصصی  ۳۲  ۲ کلام مقارن )۵( شبهه شناسی   .۲۹
تخصصی  ۳۲  ۲ روش تحقیق   .۳۰
   ۹۶۰  ۶۰   جمع   .۳۱

 دروس عمومی:

عملی نظری ساعت تعداد و نوع واحد متن آموزشی ماده آموزشی رديف
 ۰  ۱۰  ۱۶۰  ۱۰ رسائل بخش ۱ اصول فقه ۱  ۱
 ۰  ۱۰  ۱۶۰  ۱۰ رسائل بخش ۲ اصول فقه ۲  ۲
 ۰  ۱۰  ۱۶۰  ۱۰ رسائل بخش ۳   اصول فقه ۳  ۳
 ۰  ۱۰  ۱۶۰  ۱۰ المکاسب بخش۱ فقه ۱  ۴
 ۰  ۱۰  ۱۶۰  ۱۰ المکاسب بخش۲ فقه ۲  ۵
 ۰  ۱۰  ۱۶۰  ۱۰ المکاسب بخش۳ فقه ۳  ۶
 ۰  ۶۰  ۹۶۰  ۶۰  * جمع

گرایش ائمه جماعت وامام جماعت

عملی نظری ساعت تعداد و

نوع واحد

ماده آموزشی رديف
   *  ۳۲  ۲        مديريت مسجد و مراکز فرهنگی  
   *  ۳۲  ۲           مسجد ونماز جمعه در اسلام  
   *  ۱۶  ۱                   حوزه و روحانیت  
   *  ۳۲  ۲           اخلاق و آداب امامت جماعت  
   *  ۳۲  ۲                    مشاوره خانواده  
   *  ۳۲  ۲              پاسخ به شبهات مبتلابه  
   *  ۳۲  ۲                   مديريت فرهنگی  
   *  ۳۲  ۲                فقه المسجد والجمعه  
   *  ۳۲  ۲       امامت جماعت و نقش اجتماعی آن  
   *  ۳۲  ۲                        جنگ نرم  .۱۰
   *  ۳۲  ۲                 تمرين منبر و خطابه  .۱۱
   *  ۳۲  ۲            سبک های سخنوری و منبر  .۱۲
   *  ۱۶  ۱                     مقتل شناسی  .۱۳
   *  ۳۲  ۲          تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفه  .۱۴
     ۶  ۶                       پايان نامه  .۱۵
     ۳۹۰  ۳۲                         جمع کل  .۱۶

گرایش كودک و نوجوان

عملی نظری ساعت تعداد و نوع واحد ماده آموزشی رديف
   *  ۳۲  ۲ مهارت کلاسداری۱   
   *  ۳۲  ۲ مهارت کلاسداری۲   
   *  ۳۲  ۲ مهارت کلاسداری۳   
   *  ۳۲  ۲ کارگاه اردو داری   
   *  ۳۲  ۲ کارگاه قصه گويی   
   *  ۳۲  ۲ ادبیات کودک و نوجوان   
   *  ۳۲  ۲ رسانه و کودک و نوجوان   
   *  ۳۲  ۲ کارگاه داستان نويسی   
   *  ۶۴  ۴ مهارت کاروزی   
   *  ۳۲  ۲ راهنمايی و مشاوره کودک و نوجوان   .۱۰
   *  ۳۲  ۲ کودک و تفکر خلاق   .۱۱
   *  ۳۲  ۲ فلسفه کودکی   .۱۲
   *  ۳۲  ۲ تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته   .۱۳
   *  ۳۲  ۲ آموزش والدين   .۱۴
     ۴  ۴ پايان نامه   .۱۵
     ۴۵۲  ۳۴ جمع کل   .۱۶

 گرایش ادیان ابراهيمی

عملی نظری ساعت تعداد و نوع واحد ماده آموزشی رديف
 *  ۳۲  ۲ تبلیغ در کتاب و سنت  
 *  ۳۲  ۲ تاريخ عرفان و تصوف  
 *  ۳۲  ۲ مهارت پاسخ به شبهات وهابیت و مهدويت  
 *  ۳۲  ۲ روش شناسی تبلیغ رقیب مسیحیت زرتشت  فرق  
 *  ۳۲  ۲ شیوه های تبلیغ در اديان و مذاهب مختلف  
 *  ۳۲  ۲ تفسیر تطبیقی فريقین  
 *  ۳۲  ۲ روش شناسی مطالعات اديان  
 *  ۱۶  ۱ اديان ابراهیمی )يهوديت و مسحیت(  
 *  ۳۲  ۲ تاريخ فرق و مذاهب اسلامی  
 *  ۳۲  ۲ تاريخ يهوديت و فرقهای آن  .۱۰
 *  ۳۲  ۲ تاريخ مسحیت و فرقههای آن  .۱۱
   *  ۳۲  ۲ کتاب مقدس  .۱۲
   *  ۳۲  ۲ شريعت و آداب يهود  .۱۳
   *  ۳۲  ۲ فلسفه و الهیات يهودی  .۱۴
   *  ۳۲  ۲ اخلاق و عرفان يهودی  .۱۵
   *  ۳۲  ۲ الهیات عقلی مسیحی  .۱۶
   *  ۳۲  ۲ الهیات نقلی مسیحی  .۱۷
   *  ۳۲  ۲ الهیات جديد مسیحی  .۱۸
   *  ۶۴  ۴ کلام تطبیقی )يهودی، مسیحی، اسلامی(  .۱۹
   *  ۳۲  ۲ اخلاق و عرفان مسیحی  .۲۰
     ۶۴  ۴ پايان نامه  .۲۱
       ۴۵ جمع کل  .۲۲

 گرایش ادیان غير ابراهيمی

عملی نظری ساعت تعداد و نوع واحد ماده آموزشی رديف
   *  ۱۶  ۱                     عرفان نظری  
   *  ۳۲  ۲               تاريخ عرفان و تصوف  
   *  ۳۲  ۲      روش شناسی تبلیغ عرفانهای کاذب  
   *  ۱۶  ۱                   تاريخ خاور دور  
   *  ۳۲  ۲                   اديان خاور دور  
   *  ۱۶  ۱                    اديان ابتدايی  
   *  ۳۲  ۲          روش شناسی مطالعات اديان  
   *  ۳۲  ۲ شیوه های تبلیغ در اديان و مذاهب

                        مختلف

 
   *  ۳۲  ۲                      تاريخ ايران  
   *  ۳۲  ۲                    اديان ايرانی ۱  .۱۰
   *  ۳۲  ۲                    اديان ايرانی ۲  .۱۱
   *  ۳۲  ۲               مکتبهای فلسفی چین  .۱۲
   *  ۳۲  ۲                     هندويسم ۱  .۱۳
   *  ۳۲  ۲                     هندويسم ۲  .۱۴
   *  ۳۲  ۲                      بوديسم ۱  .۱۵
   *  ۳۲  ۲                      بوديسم ۲  .۱۶
   *  ۳۲  ۲                   متون اديان هند  .۱۷
   *  ۳۲  ۲                    متون بوديسم  .۱۸
   *  ۴۸  ۳                 متون اديان ايرانی  .۱۹
   *  ۳۲  ۲                    متون خاور دور  .۲۰
     ۶۴  ۴                       پايان نامه  .۲۱
       ۴۲                        جمع کل  .۲۲

گرایش مشاوره خانواده

عملی نظری ساعت تعداد و نوع واحد ماده آموزشی رديف
 *  *  ۶۴  ۳ روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی   
   *  ۳۲  ۲ هدايت و مشورت در اسلام   
 *  *  ۶۴  ۳ نظريهها و روشهای مشاوره گروهی   
 *    ۳۲  ۱ تمرين مشاوره در آزمايشگاه   
   *  ۳۲  ۲ روانشناسی و آسیب شناسی خانواده   
   *  ۱۶  ۱ نظريه سیستمها   
 *  *  ۶۴  ۴ سنجش و ارزيابی در مشاوره خانواده و ازدواج   
 *    ۶۴  ۴ کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج   
   *  ۱۶  ۱ اصول و فنون خانواده درمانی   
   *  ۳۲  ۲ حقوق خانواده در ايران   .۱۰
   *  ۱۶  ۱ فرهنگ و خانواده   .۱۱
   *  ۱۶  ۱ مشاوره ازدواج   .۱۲
 *  *  ۸۰  ۲ زوج درمانی   .۱۳
   *    ۲ آسیبشناسی اختلالات جنسی   .۱۴
   *    ۲ نظريه ها و روشهای مشاوره خانواده   .۱۵
       ۴ پايان نامه   .۱۶
       ۳۵ جمع   .۱۷

 گرایش وهابيت شناسی

عملی نظری ساعت تعداد و نوع واحد ماده آموزشی رديف
   *  ۳۲  ۲ آموزههای وهابیت۱ )مباحث اعتقادی(   
   *  ۳۲  ۲ آموزههای وهابیت۲ )مباحث فقهی(   .۲
   *  ۳۲  ۲ وهابیت در جهان امروز   .۳
   *  ۳۲  ۲ احاديث کلامی وهابیت )در اثبات ادله وهابیت(   .۴
   *  ۳۲  ۲ احاديث کلامی وهابیت )با تاکید بر نفی شیعه(   .۵
   *  ۳۲  ۲ تاريخ اهل تسنن   .۶
   *  ۳۲  ۲ شبهات قرآنی با تاکید بر نقد شبهات وهابیت در موضوع آيات ولايت   .۷
   *  ۳۲  ۲ تقريب مذاهب اسلامی با تاکید بر پاسخگويی

به شبهات و اراده از وهابیت در اين زمینه

  .۸
   *  ۳۲  ۲ مفهوم و تاريخ پیدايش مذاهب فقهی و کلامی اهل سنت ۱   .۹
   *  ۳۲  ۲ مفهوم و تاريخ پیدايش مذاهب فقهی و کلامی اهل سنت ۲   .۱۰
   *  ۳۲  ۲ متون عربی تخصصی۱   .۱۱
   *  ۳۲  ۲ متون عربی تخصصی۲   .۱۲
   *  ۳۲  ۲ شخصیت شناسی پیشوايان وهابیت از ابتدا تا کنون   .۱۳
   *  ۳۲  ۲ جغرافیای عقیدتی اهل تسنن در دنیا و ايران   .۱۴
 *    ۳۲  ۲ روش مناظره ۱ )در مسائل فقهی(   .۱۵
 *    ۳۲  ۲ روش مناظره ۲ )در مسائل کلامی(   .۱۶
*    ۳۲  ۲ روش مناظره ۳ )در مسائل مهدويت(   .۱۷
 *    ۳۲  ۲ روش مناظره ۴ )مسائل و شبهات برخواسته از کتب شیعه(   .۱۸
   *  ۳۲  ۲ مبانی حديث از ديگاه وهابیت و اهل تسنن   .۱۹
   *  ۳۲  ۲ منبع شناسی )کتب فقهی کلامی و روايی اهل تسنن و وهابیت(   .۲۰
   *  ۳۲  ۲ روشهای تبیلیغ در مناطق تلفیقی و آسیبپذير   .۲۱
   *  ۳۲  ۲ تمايزات وهابیت و اهل تسنن )با رويکرد کبت نوشته شده بر رد وهابیت از سوی اهل تسنن(   .۲۲
   *  ۳۲  ۲ شبهات کلامی وهابیت   .۲۳
   *  ۳۲  ۲ شبهات فقهی وهابیت   .۲۴
     ۶۴  ۴ پايان نامه   .۲۵
     ۵۲ جمع   .۲۶

برای مشاهده سایر رشته های سطح سه کلیک بفرمایید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com