مسیر طلبه

رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

رشته علوم قرآن و حدیث کارشناسی

رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

مجموعه‏ های آموزشی

 1. دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
 2. دانشگاه مفید قم
 3. دانشگاه قرآن و حدیث قم
 4. مؤسسه امام خمینی قم

 

تعریف و اهداف رشته علوم قرآن و حدیث

رشته کارشناسی علوم قرآن و حدیث رشته‏ای است که دانشجو طی تحصیل در آن با قرآن کریم و حدیث پیامبر و کلام اهل بیت مأنوس شده، روش و مهارتهای لازم در دریافت و استفاده مستقیم از قرآن و حدیث و ارائه آن به جامعه را کسب می‏کند.

 

نظام آموزشی

طول متوسط این دوره حداقل سه و نیم سال است و برنامه‏های درسی آن برای ۷ ترم برنامه ریزی شده است.

– هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مجری رشته علوم قرآن و حدیث، بسته به امکانات خود و تأمین شاخص‏ها با موافقت نهایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‏تواند هر یک از شش مجموعه اختیاری را ارائه دهد.

– ارائه مجموعه‏های اختیاری از ترم چهارم خواهد بود.

شرايط پذيرش رشته علوم قرآن و حدیث

دانش آموزان کلیه گروه‏های آموزشی می‏توانند از طریق قبولی در آزمون سراسری این رشته را اختیار کنند.

 

عناوین و مشخصات کلی دروس

بر اساس مدلِ جدیدِ رشته علوم قرآن و حدیث، از مجموع ۱۳۵ واحد درسی که دانشجویان مقطع کارشناسی آموزش می‏بینند، ۱۲ واحد عمومی، ۸۸ واحد پایه برای آشنایی نسبتاً جامع با ابعاد مختلف قرآن و منابع روایی و فهم معارف و متون علمی مرتبط با این دو و ۳۵ واحد اختیاری است. در این راستا شش مجموعه ۳۵ واحدی تعیین شده است که دانشجو به اختیار خود یکی از این مجموعه‏ها را انتخاب کرده و آموزش خواهد دید. این شش مجموعه عبارتند از:

مجموعه یک: عنوان پیشنهادی در حوزه مطالعات قرآن، مجموعه دو: عنوان پیشنهادی در حوزه مطالعات حدیث، مجموعه سه: عنوان پیشنهادی در حوزه تربیت دبیر آموزش قرآن و حدیث، مجموعه چهار: عنوان پیشنهادی در حوزه تربیت مربی آموزش قرآن و حدیث، مجموعه پنج: عنوان پیشنهادی در حوزه هنرهای قرآنی (قرائت و کتابت) و مجموعه شش: عنوان پیشنهادی در حوزه فرهنگ و رسانه

نوع درس تعداد واحد
عمومی ۱۲
پایه ۳۲
تخصصی ۵۶
مجموعه اختیاری ۳۵
جمع ۱۳۵

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

 1. دروس عمومی:
ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ زبان فارسی ۳ ۴۸ ۴۸
۲ زبان انگلیسی ۳ ۴۸ ۴۸
۳ تربیت بدنی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲
۴ ورزش ۱ ۱ ۳۲ ۳۲ تربیت بدنی ۱
۵ دانش خانواده ۲ ۳۲ ۳۲
۶ انقلاب اسلامی ۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۱۲ ۱۶۰ ۶۴ ۲۲۴  

 

 1. دروس پایه:
ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ۱ ۲ ۶۴ ۶۴ روانخوانی و تجوید مقدماتی
۲ کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ۲ ۲ ۶۴ ۶۴ کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ۱
۳ صرف کاربردی ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۴ صرف کاربردی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ صرف کاربردی ۱
۵ نحو کاربردی ۱ ۴ ۶۴ ۶۴
۶ نحو کاربردی ۲ ۴ ۶۴ ۶۴ نحو کاربردی ۱
۷ منطق ۲ ۳۲ ۳۲
۸ کلام اسلامی ۲ ۳۲ ۳۲
۹ کلیات فقه و مبانی
حقوق اسلامی
۲ ۳۲ ۳۲
۱۰ تاریخ تحلیلی اسلام ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ آشنایی با ادیان بزرگ
و کتب آسمانی
۲ ۳۲ ۳۲
۱۲ مهارت‏های آموزش
و ترویج قرآن
۲ ۶۴ ۶۴
۱۳ روش تحقیق در
علوم قرآن و حدیث
۲ ۳۲ ۳۲
۱۴ رایانه و فضای مجازی ۲ ۶۴ ۶۴
جمع ۳۲ ۳۸۴ ۲۵۶ ۶۴۰  

 

 1. دروس تخصصی:
ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ زبان تخصصی ۲ ۳۲ ۳۲
۲ قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱ ۲ ۳۲ ۳۲ صرف کاربردی ۱،

نحو کاربردی ۱

۳ قرائت و ترجمه متون تخصصی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ صرف کاربردی ۲،

نحو کاربردی ۲، قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱

۴ مفردات قرآن ۲ ۳۲ ۳۲
۵ علوم قرآنی ۱ (وحی، نزول) ۲ ۳۲ ۳۲
۶ علوم قرآنی ۲
(اعجاز، تحریف ناپذیری)
۲ ۳۲ ۳۲
۷ علوم قرآنی ۳ (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) ۲ ۳۲ ۳۲
۸ علوم قرآنی ۴ (دلالت‏های قرآنی) ۲ ۳۲ ۳۲
۹ تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) ۲ ۳۲ ۳۲
۱۰ مأخذ شناسی تفاسیر قرآن ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ اصول و مقدمات تفسیر ۲ ۳۲ ۳۲
۱۲ تفسیر ترتیبی قرآن ۱ ۴ ۶۴ ۶۴
۱۳ تفسیر ترتیبی قرآن ۲ ۴ ۶۴ ۶۴ تفسیر ترتیبی قرآن ۱
۱۴ تفسیر ترتیبی قرآن ۳ ۲ ۳۲ ۳۲ تفسیر ترتیبی قرآن ۲
۱۵ تفسیر موضوعی قرآن ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۱۶ تفسیر موضوعی قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ تفسیر موضوعی قرآن ۱
۱۷ علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۱۸ علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۱
۱۹ تاریخ حدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۲۰ مأخذشناسی حدیث ۲ ۳۲ ۳۲ تاریخ حدیث
۲۱ مصطلح الحدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۲۲ فقه الحدیث ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۲۳ فقه الحدیث ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۱
۲۴ فقه الحدیث ۳ ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۲
۲۵ شناخت نهج البلاغه ۲ ۳۲ ۳۲
۲۶ آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات مأثوره ۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۵۶ ۸۹۶   ۸۹۶  

 

 1. دروس اختیاری:

«مجموعه ۱: مطالعات قرآن»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب ۲ ۳۲ ۳۲
۲ تفسیر ساختاری قرآن کریم ۲ ۳۲ ۳۲
۳ معناشناسی ۱ ۲ ۳۲ ۳۲
۴ معناشناسی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ معناشناسی ۱
۵ قصص انبیا در قرآن و عهدین ۲ ۳۲ ۳۲ آشنایی با ادیان بزرگ
و کتب آسمانی، تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
۶ جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر ۲ ۳۲ ۳۲
۷ آیین نگارش متون علمی ۲ ۳۲ ۳۲
۸ آیین ویرایش متون علمی ۲ ۳۲ ۳۲
۹ روش‏های تفسیری ۲ ۳۲ ۳۲
۱۰ کتابشناسی و مأخذشناسی علوم اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآن و حدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ روش‏شناسی مطالعات قرآنی بینارشته‏ای ۲ ۳۲ ۳۲
۱۲ متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی ۲ ۳۲ ۳۲ زبان تخصصی
۱۳ مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان ۱ ۱۶ ۱۶
۱۴ رابطه قرآن و سنت ۲ ۳۲ ۳۲
۱۵ فقه الحدیث ۴ ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۳،
رابطه قرآن و سنت
۱۶ روش‏ها و شیوه‏های تدبر در قرآن ۲ ۳۲ ۳۲
۱۷ زبان قرآن ۲ ۳۲ ۳۲
۱۸ هندسه دانش‏های قرآنی و حدیثی ۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۳۵ ۵۶۰   ۵۶۰  

 

«مجموعه ۲: مطالعات حدیث»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ آشنایی با رجال ۲ ۳۲ ۳۲
۲ توثیق و تضعیف ۲ ۳۲ ۳۲ آشنایی با رجال
۳ رجال کاربردی با تکه بر سندشناس ۲ ۳۲ ۳۲ مصطلح الحدیث، آشنایی با رجال، توثیق و تضعیف
۴ مشکل الحدیث ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۳
۵ اختلاف الحدیث ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۳
۶ کتابشناسی و مأخذشناسی علوم اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآن و حدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۷ مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین ۲ ۳۲ ۳۲
۸ جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر ۲ ۳۲ ۳۲
۹ روش شناسی مطالعات حدیثی بینارشته‏ای ۲ ۳۲ ۳۲
۱۰ مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی ۲ ۳۲ ۳۲ زبان تخصصی
۱۲ آیین نگارش متون علمی ۲ ۳۲ ۳۲
۱۳ آیین ویرایش متون علمی ۲ ۳۲ ۳۲
۱۴ کتابخانه‏های دیجیتالی ۲ ۳۲ ۳۲
۱۵ رابطه قرآن و سنت ۲ ۳۲ ۳۲
۱۶ فقه الحدیث ۴ ۲ ۳۲ ۳۲ فقه الحدیث ۳،
رابطه قرآن و سنت
۱۷ تحقیق موضوعی در حدیث ۲ ۳۲ ۳۲
۱۸ هندسه دانش‏های قرآنی و حدیثی ۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۳۵ ۵۶۰   ۵۶۰  

 

«مجموعه ۳: تربیت دبیر آموزش قرآن و حدیث»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ روانشناسی پرورشی ۲ ۳۲ ۳۲
۲ روانشناسی رشد نوجوانی ۲ ۳۲ ۳۲
۳ اصول و روش‏های کلاس داری در دوره نوجوانی ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۴ برنامه ریزی درسی با تأکید بر دوره متوسطه ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۵ ارزشیابی یادگیری در دوره متوسطه ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۶ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره متوسطه ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۷ آموزش و پرورش تطبیقی با تأکید بر دوره‏های تحصیلی ۲ ۳۲ ۳۲
۸ راهبردهای آموزش قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۹ طراحی آموزشی در آموزش قرآن و حدیث ۱ کارگاهی ۴۸
۱۰ آشنایی با برنامه‏های رسمی و غیررسمی آموزش عمومی قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۱ کاربرد هنر و ادبیات در آموزش قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش قرآن و حدیث ۱ کارگاهی ۴۸ مهارت‏های هفتگانه (ICDL)
۱۳ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱: پژوهش روایی ۱ کارگاهی ۴۸
۱۴ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۲: کنش پژوهی ۱ کارگاهی ۴۸ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱: پژوهش روایی
۱۵ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۳: درس پژوهی ۱ کارگاهی ۴۸ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۲: کنش پژوهی
۱۶ کارورزی ۱ ۲ ۱۲۸
۱۷ کارورزی ۲ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۱
۱۸ کارورزی ۳ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۲
۱۹ کارورزی ۴ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۳
۲۰ کارنمای معلمی ۲ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱
جمع ۳۵ ۲۰۸ ۲۲۴ ۱۱۸۴  

«مجموعه ۴: تربیت مربی آموزش قرآن و حدیث»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ روانشناسی پرورشی ۲ ۳۲ ۳۲
۲ روانشناسی رشد کودکی ۲ ۳۲ ۳۲
۳ اصول و روش‏های کلاس داری در دوره کودکی ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۴ برنامه ریزی درسی با تأکید بر دوره پیش دبستانی و دبستانی ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۵ ارزشیابی یادگیری کودکان ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۶ ارزشیابی کیفی (توصیفی) در آموزش کودکان ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۷ آموزش و پرورش تطبیقی با تأکید بر دوره‏های تحصیلی ۲ ۳۲ ۳۲
۸ راهبردهای آموزش قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۹ طراحی آموزشی در آموزش قرآن و حدیث ۱ کارگاهی ۴۸
۱۰ آشنایی با برنامه‏های رسمی و غیررسمی آموزش عمومی قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۱ کاربرد بازی و هنر در آموزش قرآن و حدیث ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش قرآن و حدیث ۱ کارگاهی ۴۸ مهارت‏های هفتگانه (ICDL)
۱۳ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱: پژوهش روایی ۱ کارگاهی ۴۸
۱۴ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۲: کنش پژوهی ۱ کارگاهی ۴۸ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱: پژوهش روایی
۱۵ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۳: درس پژوهی ۱ کارگاهی ۴۸ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۲: کنش پژوهی
۱۶ کارورزی ۱ ۲ ۱۲۸
۱۷ کارورزی ۲ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۱
۱۸ کارورزی ۳ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۲
۱۹ کارورزی ۴ ۲ ۱۲۸ کارورزی ۳
۲۰ کارنمای معلمی ۲ پژوهش و توسعه حرفه‏ای ۱
جمع ۳۵ ۲۰۸ ۲۲۴ ۱۱۸۴  

 

«مجموعه ۶: فرهنگ و رسانه»

ردیف عنوان درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی کل
۱ مبانی و نظریه‏های جامعه شناسی ۲ ۳۲ ۳۲
۲ مبانی و نظریه‏های ارتباطات و فرهنگ ۲ ۳۲ ۳۲
۳ تاریخ رسانه ۱ ۱۶ ۱۶
۴ اخلاق و حقوق رسانه ۱ ۱۶ ۱۶
۵ ویرایش و نگارش فارسی ۲ ۳۲+ ۴۸ کارگاهی ۸۰
۶ مبانی روانشناسی و روانشناسی اجتماعی ۲ ۳۲ ۳۲
۷ افکار عمومی و سواد رسانه‏ای ۱ ۱۶ ۱۶
۸ روش پژوهش و تحلیل ۲ ۳۲ ۳۲
۹ کارگاه نگارش رسانه‏ای ۱ ۲ ۳۲+ ۴۸ کارگاهی ۸۰
۱۰ زبان تخصصی فرهنگ و رسانه ۲ ۳۲ ۳۲
۱۱ ارتباطات دیداری و گرافیک رسانه ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۲ برندسازی و ارتباطات اقناعی ۲ ۳۲ ۳۲
۱۳ تحلیل محتوای رسانه ۲ ۳۲ ۳۲
۱۴ کارگاه نگارش رسانه‏ای ۲ ۲ ۳۲+ ۴۸ کارگاهی ۸۰
۱۵ فناوری رسانه (چاپ، رادیو تلویزیون و فضای مجازی) ۲ ۳۲ ۳۲
۱۶ عکاسی رسانه‏ای و خبری ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۱۷ سردبیری و مدیریت رسانه ۲ ۳۲ ۳۲
۱۸ دو درس از دروس اختیاری ذیل:

بروزنگاری رسانه‏ای

بروزنگاری دیداری

بروزنگاری سبک زندگی

شعر و نویسندگی خلاق

کارگاه روابط عمومی

۲

۲

۳۲+ ۴۸ کارگاهی
۳۲+ ۴۸ کارگاهی
۸۰

۸۰

جمع ۳۵ ۳۶۸ ۲۲۴ + ۲۴۰ کارگاهی ۸۳۲  

 

تذکرات

دروس «مجموعه ۵: هنرهای قرآنی (قرائت و کتابت)» در سایت دانشگاه اعلام نشده بود.

 

بازار کار رشته علوم قرآن و حدیث

مهمترین عناوین مشاغل قرآنی شناسایی شده در طرح مشاغل قرآنی در سه حوزه کلی آموزشی، علمی – پژوهشی و تبلیغی – ترویجی قابل ارائه است.

مشاغل حوزه آموزشی: مدیر مراکز آموزش عمومی قرآن[۱]، مدیر مراکز آموزش تخصصی قرآن[۲]، کارشناس آموزش‏های عمومی و تخصصی قرآنی، کارشناس مؤلف متون آموزشی قرآنی، کارشناس کارگاه آموزشی قرآن کریم، مدرس آموزش‏های عمومی قرآنی، مدرس تلاوت قرآن، مدرس تربیت مربی و معلم قرآن، مدرس علوم قرآنی، مدرس ترجمه تفسیر و معارف قرآنی، مدرس هنرهای قرآنی (قرآن نگار)

مشاغل حوزه علمی پژوهشی: مدیر مراکز پژوهشی قرآنی، مدیر طرح‏های پژوهشی قرآنی، مدیر یا کارشناس نشریات تخصصی قرآنی، مدیر یا کارشناس همایش‏های تخصصی قرآنی، مدیر یا کتابدار کتابخانه‏های تخصصی قرآنی، کارشناس ترجمه و تفسیر قرآن، کارشناس علوم و معارف قرآنی، نسخه شناس آثار قرآنی، مفسر قرآن، مترجم قرآن و آثار قرآنی، پژوهشگر علوم و معارف قرآنی (پژوهشی، آموزشی و تبلیغی ترویجی)

مشاغل حوزه تبلیغی ترویجی: مدیر مطبوعات و نشریات قرآنی، مدیر یا کارشناس شبکه‏های رادیویی قرآنی، مدیر یا کارشناس شبکه‏های تلویزیونی و ماهواره‏ای قرآنی، مدیر یا کارشناس شبکه‏های اینترنتی قرآنی، مدیر یا کارشناس خبرگزاری‏ها و پایگاه‏های اطلاع رسانی قرآنی، مدیر نشر مصحف (قرآن کریم)، مدیر یا کارشناس تولید و توزیع محصولات قرآنی (نرم افزار‏های قرآنی، لوح‏های آموزشی و …)، مدیر مراکز قرآن نگاری (خوشنویسی، تذهیب، طراحی، گرافیک، معرق و …)، مدیر یا کارشناس نمایشگاه‏هاو موزه‏های قرآنی، مدیر یا کارشناس محافل جشنواره‏ها و مسابقات قرآنی، مدیر روابط عمومی مراکز قرآنی، مصحح قرآنی (نمونه خوان و ویراستار قرآنی)، قاری قرآن، مبلغ قرآنی، کاتب قرآن، مشاور قرآنی و…

 

مزایای رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی

 1. اعطای مدرک رسمی مورد تأیید وزارت علوم به فارغ التحصیلان دارای اعتبار در داخل و خارج کشور
 2. برخورداری از امکانات پیشرفته آموزشی، کتابخانه‏های تخصصی، رایانه، شبکه جهانی اینترنت و آزمایشگاه زبان
 3. برخورداری از امکانات رفاهی و امکانات ورزشی
 4. تحصیل رایگان در کلیه مقاطع تحصیلی (دانشگاه رضوی)
 5. مرکز نجوم و ستاره شناسی (دانشگاه علوم حدیث)

 

[۱] مراد از آموزش عمومي قرآن، آموزش خواندن، حفظ، ترجمه، مفاهيم و معارف عمومي آيات قران به گروه‏هاي مختلف سني است.

[۲] مراد از آموزش تخصصي قرآن يا تربيت فعالان قرآني، برنامه‏هاي آموزشي است که هدف آن تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه‏هاي مختلف قرآني است.

برای مشاهده دیگر رشته های کارشناسی کلیک کنید

برچسب

یک دیدگاه

 1. ارائه خدمات در حوزه علمی پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *