رشته تخصصی فقه مقارن

رشته تخصصی فقه مقارن

عناوین دروس رشته تخصصی فقه مقارن مرکز تخصصی آخوند خراسانی

رشته تخصصی فقه مقارن

مرکز تخصصی آخوند خراسانی

سطح سه

ردیف عناوین دروس تعداد و نوع واحد ساعت حضوری ساعت غیرحضوری نوع درس
۱ مدخل فقه مقارن ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۲ اصول فقه مقارن ۱ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۳ اصول فقه مقارن ۲ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۴ قواعد فقهی مقارن ۱ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۵ قواعد فقهی مقارن ۲ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۶ فقه مقارن مستحدثات ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۷ فقه مقارن ۱ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۸ کلیات علم حقوق ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۹ کلیات حقوق جزای عمومی ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۱۰ نظام سیاسی اسلام (مقارن) ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۱۱ نظام اقتصادی اسلام (مقارن) ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۱۲ حدیث شناسی فقهی مقارن ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۳ کارگاه پژوهش/۱ (روش تحقیق در علوم اسلامی) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ پیشنیاز
۱۴ کارگاه پژوهش/۲ (روش تحقیق مقارن در فقه و اصول) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ تخصصی
۱۵ کارگاه پژوهش/ ۳ (کاربرد رایانه و اینترنت در فقه پژوهی) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ تخصصی
۱۶ متون عربی معاصر با تاکید بر فقه مقارن ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۷ درک متون انگلیسی با تاکید بر فقه مقارن ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۸ کارگاه نویسندگی ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۱۶ پیشنیاز
۱۹ زبان انگلیسی ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ پیشنیاز
۲۰ کاربری رایانه و اینترنت ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۱۶ پیشنیاز
۲۱ اصول فقه تخصصی ۱ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۲ اصول فقه تخصصی ۲ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۳ اصول فقه تخصصی ۳ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۴ اصول فقه تخصصی ۴ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۵ اصول فقه تخصصی ۵ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۶ اصول فقه تخصصی ۶ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۷ فقه تخصصی ۱ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۸ فقه تخصصی ۲ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۹ فقه تخصصی ۳ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۰ فقه تخصصی ۴ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۱ فقه تخصصی ۵ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۲ فقه تخصصی ۶ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۳ پایان نامه ۶ واحد عملی ۰ ۱۹۲ تخصصی

برای مشاهده سایر رشته های تخصصی سطح سه کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com