رشته تخصصی فقه مقارن

رشته تخصصی فقه مقارن
image_pdfimage_print

عناوین دروس رشته تخصصی فقه مقارن مرکز تخصصی آخوند خراسانی

رشته تخصصی فقه مقارن

مرکز تخصصی آخوند خراسانی

سطح سه

ردیف عناوین دروس تعداد و نوع واحد ساعت حضوری ساعت غیرحضوری نوع درس
۱ مدخل فقه مقارن ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۲ اصول فقه مقارن ۱ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۳ اصول فقه مقارن ۲ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۴ قواعد فقهی مقارن ۱ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۵ قواعد فقهی مقارن ۲ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۶ فقه مقارن مستحدثات ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۷ فقه مقارن ۱ ۴ واحد نظری ۶۴ ۰ تخصصی
۸ کلیات علم حقوق ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۹ کلیات حقوق جزای عمومی ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۱۰ نظام سیاسی اسلام (مقارن) ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۱۱ نظام اقتصادی اسلام (مقارن) ۲ واحد نظری ۳۲ ۰ تخصصی
۱۲ حدیث شناسی فقهی مقارن ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۳ کارگاه پژوهش/۱ (روش تحقیق در علوم اسلامی) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ پیشنیاز
۱۴ کارگاه پژوهش/۲ (روش تحقیق مقارن در فقه و اصول) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ تخصصی
۱۵ کارگاه پژوهش/ ۳ (کاربرد رایانه و اینترنت در فقه پژوهی) ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۳۲ تخصصی
۱۶ متون عربی معاصر با تاکید بر فقه مقارن ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۷ درک متون انگلیسی با تاکید بر فقه مقارن ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ تخصصی
۱۸ کارگاه نویسندگی ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۱۶ پیشنیاز
۱۹ زبان انگلیسی ۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۶۴ ۰ پیشنیاز
۲۰ کاربری رایانه و اینترنت ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی ۳۲ ۱۶ پیشنیاز
۲۱ اصول فقه تخصصی ۱ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۲ اصول فقه تخصصی ۲ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۳ اصول فقه تخصصی ۳ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۴ اصول فقه تخصصی ۴ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۵ اصول فقه تخصصی ۵ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۶ اصول فقه تخصصی ۶ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۷ فقه تخصصی ۱ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۸ فقه تخصصی ۲ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۲۹ فقه تخصصی ۳ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۰ فقه تخصصی ۴ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۱ فقه تخصصی ۵ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۲ فقه تخصصی ۶ ۵ واحد نظری ۸۰ ۰ مشترک
۳۳ پایان نامه ۶ واحد عملی ۰ ۱۹۲ تخصصی

برای مشاهده سایر رشته های تخصصی سطح سه کلیک کنید

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com